תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לד

א ויאמר יהוה אל-משה, פסל-לך שני-לחת אבנים כראשנים; וכתבתי, על-הלחת, את-הדברים, אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת.  ב והיה נכון, לבקר; ועלית בבקר אל-הר סיני, ונצבת לי שם על-ראש ההר.  ג ואיש לא-יעלה עמך, וגם-איש אל-ירא בכל-ההר; גם-הצאן והבקר אל-ירעו, אל-מול ההר ההוא.  ד ויפסל שני-לחת אבנים כראשנים, וישכם משה בבקר ויעל אל-הר סיני, כאשר צוה יהוה, אתו; ויקח בידו, שני לחת אבנים.  ה וירד יהוה בענן, ויתיצב עמו שם; ויקרא בשם, יהוה.  ו ויעבר יהוה על-פניו, ויקרא, יהוה יהוה, אל רחום וחנון--ארך אפים, ורב-חסד ואמת.  ז נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחטאה; ונקה, לא ינקה--פקד עון אבות על-בנים ועל-בני בנים, על-שלשים ועל-רבעים.  ח וימהר, משה; ויקד ארצה, וישתחו.  ט ויאמר אם-נא מצאתי חן בעיניך, אדני, ילך-נא אדני, בקרבנו:  כי עם-קשה-ערף הוא, וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו.  י ויאמר, הנה אנכי כרת ברית, נגד כל-עמך אעשה נפלאת, אשר לא-נבראו בכל-הארץ ובכל-הגוים; וראה כל-העם אשר-אתה בקרבו את-מעשה יהוה, כי-נורא הוא, אשר אני, עשה עמך.  יא שמר-לך--את אשר אנכי, מצוך היום; הנני גרש מפניך, את-האמרי והכנעני, והחתי והפרזי, והחוי והיבוסי.  יב השמר לך, פן-תכרת ברית ליושב הארץ, אשר אתה, בא עליה:  פן-יהיה למוקש, בקרבך.  יג כי את-מזבחתם תתצון, ואת-מצבתם תשברון; ואת-אשריו, תכרתון.  יד כי לא תשתחוה, לאל אחר:  כי יהוה קנא שמו, אל קנא הוא.  טו פן-תכרת ברית, ליושב הארץ; וזנו אחרי אלהיהם, וזבחו לאלהיהם, וקרא לך, ואכלת מזבחו.  טז ולקחת מבנתיו, לבניך; וזנו בנתיו, אחרי אלהיהן, והזנו את-בניך, אחרי אלהיהן.  יז אלהי מסכה, לא תעשה-לך.  יח את-חג המצות, תשמר--שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך, למועד חדש האביב:  כי בחדש האביב, יצאת ממצרים.  יט כל-פטר רחם, לי; וכל-מקנך תזכר, פטר שור ושה.  כ ופטר חמור תפדה בשה, ואם-לא תפדה וערפתו; כל בכור בניך תפדה, ולא-יראו פני ריקם.  כא ששת ימים תעבד, וביום השביעי תשבת; בחריש ובקציר, תשבת.  כב וחג שבעת תעשה לך, בכורי קציר חטים; וחג, האסיף--תקופת, השנה.  כג שלש פעמים, בשנה--יראה, כל-זכורך, את-פני האדן יהוה, אלהי ישראל.  כד כי-אוריש גוים מפניך, והרחבתי את-גבלך; ולא-יחמד איש, את-ארצך, בעלתך לראות את-פני יהוה אלהיך, שלש פעמים בשנה.  כה לא-תשחט על-חמץ, דם-זבחי; ולא-ילין לבקר, זבח חג הפסח.  כו ראשית, בכורי אדמתך, תביא, בית יהוה אלהיך; לא-תבשל גדי, בחלב אמו.  {פ}

כז ויאמר יהוה אל-משה, כתב-לך את-הדברים האלה:  כי על-פי הדברים האלה, כרתי אתך ברית--ואת-ישראל.  כח ויהי-שם עם-יהוה, ארבעים יום וארבעים לילה--לחם לא אכל, ומים לא שתה; ויכתב על-הלחת, את דברי הברית--עשרת, הדברים.  כט ויהי, ברדת משה מהר סיני, ושני לחת העדת ביד-משה, ברדתו מן-ההר; ומשה לא-ידע, כי קרן עור פניו--בדברו אתו.  ל וירא אהרן וכל-בני ישראל, את-משה, והנה קרן, עור פניו; וייראו, מגשת אליו.  לא ויקרא אלהם משה, וישבו אליו אהרן וכל-הנשאים בעדה; וידבר משה, אלהם.  לב ואחרי-כן נגשו, כל-בני ישראל; ויצום--את כל-אשר דבר יהוה אתו, בהר סיני.  לג ויכל משה, מדבר אתם; ויתן על-פניו, מסוה.  לד ובבא משה לפני יהוה, לדבר אתו, יסיר את-המסוה, עד-צאתו; ויצא, ודבר אל-בני ישראל, את, אשר יצוה.  לה וראו בני-ישראל, את-פני משה, כי קרן, עור פני משה; והשיב משה את-המסוה על-פניו, עד-באו לדבר אתו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ