תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לט

א ומן-התכלת והארגמן ותולעת השני, עשו בגדי-שרד לשרת בקדש; ויעשו את-בגדי הקדש, אשר לאהרן, כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}

ב ויעש, את-האפד:  זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר.  ג וירקעו את-פחי הזהב, וקצץ פתילם, לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן, ובתוך תולעת השני ובתוך השש--מעשה, חשב.  ד כתפת עשו-לו, חברת--על-שני קצוותו קצותיו, חבר.  ה וחשב אפדתו אשר עליו, ממנו הוא כמעשהו, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני, ושש משזר--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

ו ויעשו את-אבני השהם, מסבת משבצת זהב, מפתחת פתוחי חותם, על-שמות בני ישראל.  ז וישם אתם, על כתפת האפד--אבני זכרון, לבני ישראל:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}

ח ויעש את-החשן מעשה חשב, כמעשה אפד:  זהב, תכלת וארגמן ותולעת שני--ושש משזר.  ט רבוע היה כפול, עשו את-החשן--זרת ארכו וזרת רחבו, כפול.  י וימלאו-בו--ארבעה, טורי אבן:  טור, אדם פטדה וברקת--הטור, האחד.  יא והטור, השני--נפך ספיר, ויהלם.  יב והטור, השלישי--לשם שבו, ואחלמה.  יג והטור, הרביעי--תרשיש שהם, וישפה:  מוסבת משבצת זהב, במלאתם.  יד והאבנים על-שמת בני-ישראל הנה, שתים עשרה--על-שמתם:  פתוחי חתם איש על-שמו, לשנים עשר שבט.  טו ויעשו על-החשן שרשרת גבלת, מעשה עבת, זהב, טהור.  טז ויעשו, שתי משבצת זהב, ושתי, טבעת זהב; ויתנו, את-שתי הטבעת, על-שני, קצות החשן.  יז ויתנו, שתי העבתת הזהב, על-שתי, הטבעת--על-קצות, החשן.  יח ואת שתי קצות שתי העבתת, נתנו על-שתי המשבצת; ויתנם על-כתפת האפד, אל-מול פניו.  יט ויעשו, שתי טבעת זהב, וישימו, על-שני קצות החשן:  על-שפתו--אשר אל-עבר האפד, ביתה.  כ ויעשו, שתי טבעת זהב, ויתנם על-שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו, לעמת מחברתו--ממעל, לחשב האפד.  כא וירכסו את-החשן מטבעתיו אל-טבעת האפד בפתיל תכלת, להית על-חשב האפד, ולא-יזח החשן, מעל האפד--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {פ}

כב ויעש את-מעיל האפד, מעשה ארג, כליל, תכלת.  כג ופי-המעיל בתוכו, כפי תחרא; שפה לפיו סביב, לא יקרע.  כד ויעשו, על-שולי המעיל, רמוני, תכלת וארגמן ותולעת שני--משזר.  כה ויעשו פעמני, זהב טהור; ויתנו את-הפעמנים בתוך הרמנים, על-שולי המעיל סביב--בתוך, הרמנים.  כו פעמן ורמן פעמן ורמן, על-שולי המעיל סביב, לשרת, כאשר צוה יהוה את-משה.  {ס}

כז ויעשו את-הכתנת שש, מעשה ארג, לאהרן, ולבניו.  כח ואת המצנפת שש, ואת-פארי המגבעת שש, ואת-מכנסי הבד, שש משזר.  כט ואת-האבנט שש משזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני--מעשה רקם:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

ל ויעשו את-ציץ נזר-הקדש, זהב טהור; ויכתבו עליו, מכתב פתוחי חותם--קדש, ליהוה.  לא ויתנו עליו פתיל תכלת, לתת על-המצנפת מלמעלה, כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

לב ותכל--כל-עבדת, משכן אהל מועד; ויעשו, בני ישראל--ככל אשר צוה יהוה את-משה, כן עשו.  {פ}

לג ויביאו את-המשכן אל-משה, את-האהל ואת-כל-כליו, קרסיו קרשיו, בריחו ועמדיו ואדניו.  לד ואת-מכסה עורת האילם, המאדמים, ואת-מכסה, ערת התחשים; ואת, פרכת המסך.  לה את-ארון העדת, ואת-בדיו; ואת, הכפרת.  לו את-השלחן, את-כל-כליו, ואת, לחם הפנים.  לז את-המנרה הטהרה את-נרתיה, נרת המערכה--ואת-כל-כליה; ואת, שמן המאור.  לח ואת, מזבח הזהב, ואת שמן המשחה, ואת קטרת הסמים; ואת, מסך פתח האהל.  לט את מזבח הנחשת, ואת-מכבר הנחשת אשר-לו, את-בדיו, ואת-כל-כליו; את-הכיר, ואת-כנו.  מ את קלעי החצר את-עמדיה ואת-אדניה, ואת-המסך לשער החצר, את-מיתריו, ויתדתיה; ואת, כל-כלי עבדת המשכן--לאהל מועד.  מא את-בגדי השרד, לשרת בקדש; את-בגדי הקדש לאהרן הכהן, ואת-בגדי בניו לכהן.  מב ככל אשר-צוה יהוה, את-משה:  כן עשו בני ישראל, את כל-העבדה.  מג וירא משה את-כל-המלאכה, והנה עשו אתה--כאשר צוה יהוה, כן עשו; ויברך אתם, משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ