תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק מ

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב ביום-החדש הראשון, באחד לחדש, תקים, את-משכן אהל מועד.  ג ושמת שם, את ארון העדות; וסכת על-הארן, את-הפרכת.  ד והבאת, את-השלחן, וערכת, את-ערכו; והבאת, את-המנרה, והעלית, את-נרתיה.  ה ונתתה את-מזבח הזהב, לקטרת, לפני, ארון העדת; ושמת את-מסך הפתח, למשכן.  ו ונתתה, את מזבח העלה, לפני, פתח משכן אהל-מועד.  ז ונתת, את-הכיר, בין-אהל מועד, ובין המזבח; ונתת שם, מים.  ח ושמת את-החצר, סביב; ונתת, את-מסך שער החצר.  ט ולקחת את-שמן המשחה, ומשחת את-המשכן ואת-כל-אשר-בו; וקדשת אתו ואת-כל-כליו, והיה קדש.  י ומשחת את-מזבח העלה, ואת-כל-כליו; וקדשת, את-המזבח, והיה המזבח, קדש קדשים.  יא ומשחת את-הכיר, ואת-כנו; וקדשת, אתו.  יב והקרבת את-אהרן ואת-בניו, אל-פתח אהל מועד; ורחצת אתם, במים.  יג והלבשת, את-אהרן, את, בגדי הקדש; ומשחת אתו וקדשת אתו, וכהן לי.  יד ואת-בניו, תקריב; והלבשת אתם, כתנת.  טו ומשחת אתם, כאשר משחת את-אביהם, וכהנו, לי; והיתה להית להם משחתם, לכהנת עולם--לדרתם.  טז ויעש, משה:  ככל אשר צוה יהוה, אתו--כן עשה.  {ס}

יז ויהי בחדש הראשון, בשנה השנית--באחד לחדש:  הוקם, המשכן.  יח ויקם משה את-המשכן, ויתן את-אדניו, וישם את-קרשיו, ויתן את-בריחיו; ויקם, את-עמודיו.  יט ויפרש את-האהל, על-המשכן, וישם את-מכסה האהל עליו, מלמעלה--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

כ ויקח ויתן את-העדת, אל-הארן, וישם את-הבדים, על-הארן; ויתן את-הכפרת על-הארן, מלמעלה.  כא ויבא את-הארן, אל-המשכן, וישם את פרכת המסך, ויסך על ארון העדות--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

כב ויתן את-השלחן באהל מועד, על ירך המשכן צפנה, מחוץ, לפרכת.  כג ויערך עליו ערך לחם, לפני יהוה--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

כד וישם את-המנרה באהל מועד, נכח השלחן, על ירך המשכן, נגבה.  כה ויעל הנרת, לפני יהוה--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

כו וישם את-מזבח הזהב, באהל מועד, לפני, הפרכת.  כז ויקטר עליו, קטרת סמים--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

כח וישם את-מסך הפתח, למשכן.  כט ואת, מזבח העלה, שם, פתח משכן אהל-מועד; ויעל עליו, את-העלה ואת-המנחה--כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

ל וישם, את-הכיר, בין-אהל מועד, ובין המזבח; ויתן שמה מים, לרחצה.  לא ורחצו ממנו, משה ואהרן ובניו, את-ידיהם, ואת-רגליהם.  לב בבאם אל-אהל מועד, ובקרבתם אל-המזבח--ירחצו:  כאשר צוה יהוה, את-משה.  {ס}

לג ויקם את-החצר, סביב למשכן ולמזבח, ויתן, את-מסך שער החצר; ויכל משה, את-המלאכה.  {פ}

לד ויכס הענן, את-אהל מועד; וכבוד יהוה, מלא את-המשכן.  לה ולא-יכל משה, לבוא אל-אהל מועד--כי-שכן עליו, הענן; וכבוד יהוה, מלא את-המשכן.  לו ובהעלות הענן מעל המשכן, יסעו בני ישראל, בכל, מסעיהם.  לז ואם-לא יעלה, הענן--ולא יסעו, עד-יום העלתו.  לח כי ענן יהוה על-המשכן, יומם, ואש, תהיה לילה בו--לעיני כל-בית-ישראל, בכל-מסעיהם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ