תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ז

א ויאמר יהוה אל-משה, ראה נתתיך אלהים לפרעה; ואהרן אחיך, יהיה נביאך.  ב אתה תדבר, את כל-אשר אצוך; ואהרן אחיך ידבר אל-פרעה, ושלח את-בני-ישראל מארצו.  ג ואני אקשה, את-לב פרעה; והרביתי את-אתתי ואת-מופתי, בארץ מצרים.  ד ולא-ישמע אלכם פרעה, ונתתי את-ידי במצרים; והוצאתי את-צבאתי את-עמי בני-ישראל, מארץ מצרים, בשפטים, גדלים.  ה וידעו מצרים כי-אני יהוה, בנטתי את-ידי על-מצרים; והוצאתי את-בני-ישראל, מתוכם.  ו ויעש משה, ואהרן--כאשר צוה יהוה אתם, כן עשו.  ז ומשה, בן-שמנים שנה, ואהרן, בן-שלש ושמנים שנה--בדברם, אל-פרעה.  {פ}

ח ויאמר יהוה, אל-משה ואל-אהרן לאמר.  ט כי ידבר אלכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת; ואמרת אל-אהרן, קח את-מטך והשלך לפני-פרעה--יהי לתנין.  י ויבא משה ואהרן, אל-פרעה, ויעשו כן, כאשר צוה יהוה; וישלך אהרן את-מטהו, לפני פרעה ולפני עבדיו--ויהי לתנין.  יא ויקרא, גם-פרעה, לחכמים, ולמכשפים; ויעשו גם-הם חרטמי מצרים, בלהטיהם--כן.  יב וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינם; ויבלע מטה-אהרן, את-מטתם.  יג ויחזק לב פרעה, ולא שמע אלהם:  כאשר, דבר יהוה.  {ס}

יד ויאמר יהוה אל-משה, כבד לב פרעה; מאן, לשלח העם.  טו לך אל-פרעה בבקר, הנה יצא המימה, ונצבת לקראתו, על-שפת היאר; והמטה אשר-נהפך לנחש, תקח בידך.  טז ואמרת אליו, יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר, שלח את-עמי, ויעבדני במדבר; והנה לא-שמעת, עד-כה.  יז כה, אמר יהוה, בזאת תדע, כי אני יהוה:  הנה אנכי מכה במטה אשר-בידי, על-המים אשר ביאר--ונהפכו לדם.  יח והדגה אשר-ביאר תמות, ובאש היאר; ונלאו מצרים, לשתות מים מן-היאר.  {ס}

יט ויאמר יהוה אל-משה, אמר אל-אהרן קח מטך ונטה-ידך על-מימי מצרים על-נהרתם על-יאריהם ועל-אגמיהם ועל כל-מקוה מימיהם--ויהיו-דם; והיה דם בכל-ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים.  כ ויעשו-כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה, וירם במטה ויך את-המים אשר ביאר, לעיני פרעה, ולעיני עבדיו; ויהפכו כל-המים אשר-ביאר, לדם.  כא והדגה אשר-ביאר מתה, ויבאש היאר, ולא-יכלו מצרים, לשתות מים מן-היאר; ויהי הדם, בכל-ארץ מצרים.  כב ויעשו-כן חרטמי מצרים, בלטיהם; ויחזק לב-פרעה ולא-שמע אלהם, כאשר דבר יהוה.  כג ויפן פרעה, ויבא אל-ביתו; ולא-שת לבו, גם-לזאת.  כד ויחפרו כל-מצרים סביבת היאר, מים לשתות:  כי לא יכלו לשתת, ממימי היאר.  כה וימלא, שבעת ימים, אחרי הכות-יהוה, את-היאר.  {פ}

כו ויאמר יהוה אל-משה, בא אל-פרעה; ואמרת אליו, כה אמר יהוה, שלח את-עמי, ויעבדני.  כז ואם-מאן אתה, לשלח:  הנה אנכי, נגף את-כל-גבולך--בצפרדעים.  כח ושרץ היאר, צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל-מטתך; ובבית עבדיך ובעמך, ובתנוריך ובמשארותיך.  כט ובכה ובעמך, ובכל-עבדיך--יעלו, הצפרדעים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ