תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לא

א וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  ב ראה, קראתי בשם, בצלאל בן-אורי בן-חור, למטה יהודה.  ג ואמלא אתו, רוח אלהים, בחכמה ובתבונה ובדעת, ובכל-מלאכה.  ד לחשב, מחשבת; לעשות בזהב ובכסף, ובנחשת.  ה ובחרשת אבן למלאת, ובחרשת עץ; לעשות, בכל-מלאכה.  ו ואני הנה נתתי אתו, את אהליאב בן-אחיסמך למטה-דן, ובלב כל-חכם-לב, נתתי חכמה; ועשו, את כל-אשר צויתך.  ז את אהל מועד, ואת-הארן לעדת, ואת-הכפרת, אשר עליו; ואת, כל-כלי האהל.  ח ואת-השלחן, ואת-כליו, ואת-המנרה הטהרה, ואת-כל-כליה; ואת, מזבח הקטרת.  ט ואת-מזבח העלה, ואת-כל-כליו; ואת-הכיור, ואת-כנו.  י ואת, בגדי השרד; ואת-בגדי הקדש לאהרן הכהן, ואת-בגדי בניו לכהן.  יא ואת שמן המשחה ואת-קטרת הסמים, לקדש:  ככל אשר-צויתך, יעשו.  {פ}

יב ויאמר יהוה, אל-משה לאמר.  יג ואתה דבר אל-בני ישראל, לאמר, אך את-שבתתי, תשמרו:  כי אות הוא ביני וביניכם, לדרתיכם--לדעת, כי אני יהוה מקדשכם.  יד ושמרתם, את-השבת, כי קדש הוא, לכם; מחלליה, מות יומת--כי כל-העשה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה.  טו ששת ימים, יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קדש, ליהוה; כל-העשה מלאכה ביום השבת, מות יומת.  טז ושמרו בני-ישראל, את-השבת, לעשות את-השבת לדרתם, ברית עולם.  יז ביני, ובין בני ישראל--אות הוא, לעלם:  כי-ששת ימים, עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ, וביום השביעי, שבת וינפש.  {ס}

יח ויתן אל-משה, ככלתו לדבר אתו בהר סיני, שני, לחת העדת--לחת אבן, כתבים באצבע אלהים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ