תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ד

א ויען משה, ויאמר, והן לא-יאמינו לי, ולא ישמעו בקלי:  כי יאמרו, לא-נראה אליך יהוה.  ב ויאמר אליו יהוה, מזה מה-זה בידך; ויאמר, מטה.  ג ויאמר השליכהו ארצה, וישלכהו ארצה ויהי לנחש; וינס משה, מפניו.  ד ויאמר יהוה, אל-משה, שלח ידך, ואחז בזנבו; וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו.  ה למען יאמינו, כי-נראה אליך יהוה אלהי אבתם:  אלהי אברהם אלהי יצחק, ואלהי יעקב.  ו ויאמר יהוה לו עוד, הבא-נא ידך בחיקך, ויבא ידו, בחיקו; ויוצאה, והנה ידו מצרעת כשלג.  ז ויאמר, השב ידך אל-חיקך, וישב ידו, אל-חיקו; ויוצאה, מחיקו, והנה-שבה, כבשרו.  ח והיה, אם-לא יאמינו לך, ולא ישמעו, לקל האת הראשון--והאמינו, לקל האת האחרון.  ט והיה אם-לא יאמינו גם לשני האתות האלה, ולא ישמעון לקלך--ולקחת ממימי היאר, ושפכת היבשה; והיו המים אשר תקח מן-היאר, והיו לדם ביבשת.  י ויאמר משה אל-יהוה, בי אדני, לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם, גם מאז דברך אל-עבדך:  כי כבד-פה וכבד לשון, אנכי.  יא ויאמר יהוה אליו, מי שם פה לאדם, או מי-ישום אלם, או חרש או פקח או עור--הלא אנכי, יהוה.  יב ועתה, לך; ואנכי אהיה עם-פיך, והוריתיך אשר תדבר.  יג ויאמר, בי אדני; שלח-נא, ביד-תשלח.  יד ויחר-אף יהוה במשה, ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי--ידעתי, כי-דבר ידבר הוא; וגם הנה-הוא יצא לקראתך, וראך ושמח בלבו.  טו ודברת אליו, ושמת את-הדברים בפיו; ואנכי, אהיה עם-פיך ועם-פיהו, והוריתי אתכם, את אשר תעשון.  טז ודבר-הוא לך, אל-העם; והיה הוא יהיה-לך לפה, ואתה תהיה-לו לאלהים.  יז ואת-המטה הזה, תקח בידך, אשר תעשה-בו, את-האתת.  {פ}

יח וילך משה וישב אל-יתר חתנו, ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל-אחי אשר-במצרים, ואראה, העודם חיים; ויאמר יתרו למשה, לך לשלום.  יט ויאמר יהוה אל-משה במדין, לך שב מצרים:  כי-מתו, כל-האנשים, המבקשים, את-נפשך.  כ ויקח משה את-אשתו ואת-בניו, וירכבם על-החמר, וישב, ארצה מצרים; ויקח משה את-מטה האלהים, בידו.  כא ויאמר יהוה, אל-משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל-המפתים אשר-שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה; ואני אחזק את-לבו, ולא ישלח את-העם.  כב ואמרת, אל-פרעה:  כה אמר יהוה, בני בכרי ישראל.  כג ואמר אליך, שלח את-בני ויעבדני, ותמאן, לשלחו--הנה אנכי הרג, את-בנך בכרך.  כד ויהי בדרך, במלון; ויפגשהו יהוה, ויבקש המיתו.  כה ותקח צפרה צר, ותכרת את-ערלת בנה, ותגע, לרגליו; ותאמר, כי חתן-דמים אתה לי.  כו וירף, ממנו; אז, אמרה, חתן דמים, למולת.  {פ}

כז ויאמר יהוה אל-אהרן, לך לקראת משה המדברה; וילך, ויפגשהו בהר האלהים--וישק-לו.  כח ויגד משה לאהרן, את כל-דברי יהוה אשר שלחו, ואת כל-האתת, אשר צוהו.  כט וילך משה, ואהרן; ויאספו, את-כל-זקני בני ישראל.  ל וידבר אהרן--את כל-הדברים, אשר-דבר יהוה אל-משה; ויעש האתת, לעיני העם.  לא ויאמן, העם; וישמעו כי-פקד יהוה את-בני ישראל, וכי ראה את-ענים, ויקדו, וישתחוו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ