תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כג

א לא תשא, שמע שוא; אל-תשת ידך עם-רשע, להית עד חמס.  ב לא-תהיה אחרי-רבים, לרעת; ולא-תענה על-רב, לנטת אחרי רבים--להטת.  ג ודל, לא תהדר בריבו.  {ס}

ד כי תפגע שור איבך, או חמרו--תעה:  השב תשיבנו, לו.  {ס}

ה כי-תראה חמור שנאך, רבץ תחת משאו, וחדלת, מעזב לו--עזב תעזב, עמו.  {ס}

ו לא תטה משפט אבינך, בריבו.  ז מדבר-שקר, תרחק; ונקי וצדיק אל-תהרג, כי לא-אצדיק רשע.  ח ושחד, לא תקח:  כי השחד יעור פקחים, ויסלף דברי צדיקים.  ט וגר, לא תלחץ; ואתם, ידעתם את-נפש הגר--כי-גרים הייתם, בארץ מצרים.  י ושש שנים, תזרע את-ארצך; ואספת, את-תבואתה.  יא והשביעת תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביני עמך, ויתרם, תאכל חית השדה; כן-תעשה לכרמך, לזיתך.  יב ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבת--למען ינוח, שורך וחמרך, וינפש בן-אמתך, והגר.  יג ובכל אשר-אמרתי אליכם, תשמרו; ושם אלהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על-פיך.  יד שלש רגלים, תחג לי בשנה.  טו את-חג המצות, תשמר--שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב, כי-בו יצאת ממצרים; ולא-יראו פני, ריקם.  טז וחג הקציר בכורי מעשיך, אשר תזרע בשדה; וחג האסף בצאת השנה, באספך את-מעשיך מן-השדה.  יז שלש פעמים, בשנה--יראה, כל-זכורך, אל-פני, האדן יהוה.  יח לא-תזבח על-חמץ, דם-זבחי; ולא-ילין חלב-חגי, עד-בקר.  יט ראשית, בכורי אדמתך, תביא, בית יהוה אלהיך; לא-תבשל גדי, בחלב אמו.  {פ}

כ הנה אנכי שלח מלאך, לפניך, לשמרך, בדרך; ולהביאך, אל-המקום אשר הכנתי.  כא השמר מפניו ושמע בקלו, אל-תמר בו:  כי לא ישא לפשעכם, כי שמי בקרבו.  כב כי אם-שמוע תשמע, בקלו, ועשית, כל אשר אדבר--ואיבתי, את-איביך, וצרתי, את-צרריך.  כג כי-ילך מלאכי, לפניך, והביאך אל-האמרי והחתי, והפרזי והכנעני החוי והיבוסי; והכחדתיו.  כד לא-תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם:  כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבתיהם.  כה ועבדתם, את יהוה אלהיכם, וברך את-לחמך, ואת-מימיך; והסרתי מחלה, מקרבך.  {ס}

כו לא תהיה משכלה ועקרה, בארצך; את-מספר ימיך, אמלא.  כז את-אימתי, אשלח לפניך, והמתי את-כל-העם, אשר תבא בהם; ונתתי את-כל-איביך אליך, ערף.  כח ושלחתי את-הצרעה, לפניך; וגרשה, את-החוי את-הכנעני ואת-החתי--מלפניך.  כט לא אגרשנו מפניך, בשנה אחת:  פן-תהיה הארץ שממה, ורבה עליך חית השדה.  ל מעט מעט אגרשנו, מפניך, עד אשר תפרה, ונחלת את-הארץ.  לא ושתי את-גבלך, מים-סוף ועד-ים פלשתים, וממדבר, עד-הנהר:  כי אתן בידכם, את ישבי הארץ, וגרשתמו, מפניך.  לב לא-תכרת להם ולאלהיהם, ברית.  לג לא ישבו בארצך, פן-יחטיאו אתך לי:  כי תעבד את-אלהיהם, כי-יהיה לך למוקש.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ