תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק יב

א ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן, בארץ מצרים לאמר.  ב החדש הזה לכם, ראש חדשים:  ראשון הוא לכם, לחדשי השנה.  ג דברו, אל-כל-עדת ישראל לאמר, בעשר, לחדש הזה:  ויקחו להם, איש שה לבית-אבת--שה לבית.  ד ואם-ימעט הבית, מהיות משה--ולקח הוא ושכנו הקרב אל-ביתו, במכסת נפשת:  איש לפי אכלו, תכסו על-השה.  ה שה תמים זכר בן-שנה, יהיה לכם; מן-הכבשים ומן-העזים, תקחו.  ו והיה לכם למשמרת, עד ארבעה עשר יום לחדש הזה; ושחטו אתו, כל קהל עדת-ישראל--בין הערבים.  ז ולקחו, מן-הדם, ונתנו על-שתי המזוזת, ועל-המשקוף--על, הבתים, אשר-יאכלו אתו, בהם.  ח ואכלו את-הבשר, בלילה הזה:  צלי-אש ומצות, על-מררים יאכלהו.  ט אל-תאכלו ממנו נא, ובשל מבשל במים:  כי אם-צלי-אש, ראשו על-כרעיו ועל-קרבו.  י ולא-תותירו ממנו, עד-בקר; והנתר ממנו עד-בקר, באש תשרפו.  יא וככה, תאכלו אתו--מתניכם חגרים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם; ואכלתם אתו בחפזון, פסח הוא ליהוה.  יב ועברתי בארץ-מצרים, בלילה הזה, והכיתי כל-בכור בארץ מצרים, מאדם ועד-בהמה; ובכל-אלהי מצרים אעשה שפטים, אני יהוה.  יג והיה הדם לכם לאת, על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את-הדם, ופסחתי עלכם; ולא-יהיה בכם נגף למשחית, בהכתי בארץ מצרים.  יד והיה היום הזה לכם לזכרון, וחגתם אתו חג ליהוה:  לדרתיכם, חקת עולם תחגהו.  טו שבעת ימים, מצות תאכלו--אך ביום הראשון, תשביתו שאר מבתיכם:  כי כל-אכל חמץ, ונכרתה הנפש ההוא מישראל--מיום הראשן, עד-יום השבעי.  טז וביום הראשון, מקרא-קדש, וביום השביעי, מקרא-קדש יהיה לכם:  כל-מלאכה, לא-יעשה בהם--אך אשר יאכל לכל-נפש, הוא לבדו יעשה לכם.  יז ושמרתם, את-המצות, כי בעצם היום הזה, הוצאתי את-צבאותיכם מארץ מצרים; ושמרתם את-היום הזה, לדרתיכם--חקת עולם.  יח בראשן בארבעה עשר יום לחדש, בערב, תאכלו, מצת:  עד יום האחד ועשרים, לחדש--בערב.  יט שבעת ימים--שאר, לא ימצא בבתיכם:  כי כל-אכל מחמצת, ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל--בגר, ובאזרח הארץ.  כ כל-מחמצת, לא תאכלו; בכל, מושבתיכם, תאכלו, מצות.  {פ}

כא ויקרא משה לכל-זקני ישראל, ויאמר אלהם:  משכו, וקחו לכם צאן למשפחתיכם--ושחטו הפסח.  כב ולקחתם אגדת אזוב, וטבלתם בדם אשר-בסף, והגעתם אל-המשקוף ואל-שתי המזוזת, מן-הדם אשר בסף; ואתם, לא תצאו איש מפתח-ביתו--עד-בקר.  כג ועבר יהוה, לנגף את-מצרים, וראה את-הדם על-המשקוף, ועל שתי המזוזת; ופסח יהוה, על-הפתח, ולא יתן המשחית, לבא אל-בתיכם לנגף.  כד ושמרתם, את-הדבר הזה, לחק-לך ולבניך, עד-עולם.  כה והיה כי-תבאו אל-הארץ, אשר יתן יהוה לכם--כאשר דבר; ושמרתם, את-העבדה הזאת.  כו והיה, כי-יאמרו אליכם בניכם:  מה העבדה הזאת, לכם.  כז ואמרתם זבח-פסח הוא ליהוה, אשר פסח על-בתי בני-ישראל במצרים, בנגפו את-מצרים, ואת-בתינו הציל; ויקד העם, וישתחוו.  כח וילכו ויעשו, בני ישראל:  כאשר צוה יהוה את-משה ואהרן, כן עשו.  {ס}

כט ויהי בחצי הלילה, ויהוה הכה כל-בכור בארץ מצרים, מבכר פרעה הישב על-כסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור; וכל, בכור בהמה.  ל ויקם פרעה לילה, הוא וכל-עבדיו וכל-מצרים, ותהי צעקה גדלה, במצרים:  כי-אין בית, אשר אין-שם מת.  לא ויקרא למשה ולאהרן לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי--גם-אתם, גם-בני ישראל; ולכו עבדו את-יהוה, כדברכם.  לב גם-צאנכם גם-בקרכם קחו כאשר דברתם, ולכו; וברכתם, גם-אתי.  לג ותחזק מצרים על-העם, למהר לשלחם מן-הארץ:  כי אמרו, כלנו מתים.  לד וישא העם את-בצקו, טרם יחמץ; משארתם צררת בשמלתם, על-שכמם.  לה ובני-ישראל עשו, כדבר משה; וישאלו, ממצרים, כלי-כסף וכלי זהב, ושמלת.  לו ויהוה נתן את-חן העם, בעיני מצרים--וישאלום; וינצלו, את-מצרים.  {פ}

לז ויסעו בני-ישראל מרעמסס, סכתה, כשש-מאות אלף רגלי הגברים, לבד מטף.  לח וגם-ערב רב, עלה אתם, וצאן ובקר, מקנה כבד מאד.  לט ויאפו את-הבצק אשר הוציאו ממצרים, עגת מצות--כי לא חמץ:  כי-גרשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם-צדה, לא-עשו להם.  מ ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים--שלשים שנה, וארבע מאות שנה.  מא ויהי, מקץ שלשים שנה, וארבע מאות, שנה; ויהי, בעצם היום הזה, יצאו כל-צבאות יהוה, מארץ מצרים.  מב ליל שמרים הוא ליהוה, להוציאם מארץ מצרים:  הוא-הלילה הזה ליהוה, שמרים לכל-בני ישראל לדרתם.  {פ}

מג ויאמר יהוה אל-משה ואהרן, זאת חקת הפסח:  כל-בן-נכר, לא-יאכל בו.  מד וכל-עבד איש, מקנת-כסף--ומלתה אתו, אז יאכל בו.  מה תושב ושכיר, לא-יאכל בו.  מו בבית אחד יאכל, לא-תוציא מן-הבית מן-הבשר חוצה; ועצם, לא תשברו-בו.  מז כל-עדת ישראל, יעשו אתו.  מח וכי-יגור אתך גר, ועשה פסח ליהוה--המול לו כל-זכר ואז יקרב לעשתו, והיה כאזרח הארץ; וכל-ערל, לא-יאכל בו.  מט תורה אחת, יהיה לאזרח, ולגר, הגר בתוככם.  נ ויעשו, כל-בני ישראל:  כאשר צוה יהוה את-משה ואת-אהרן, כן עשו.  {ס}

נא ויהי, בעצם היום הזה:  הוציא יהוה את-בני ישראל, מארץ מצרים--על-צבאתם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ