תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ט

א ויאמר יהוה אל-משה, בא אל-פרעה; ודברת אליו, כה-אמר יהוה אלהי העברים, שלח את-עמי, ויעבדני.  ב כי אם-מאן אתה, לשלח, ועודך, מחזיק בם.  ג הנה יד-יהוה הויה, במקנך אשר בשדה, בסוסים בחמרים בגמלים, בבקר ובצאן--דבר, כבד מאד.  ד והפלה יהוה--בין מקנה ישראל, ובין מקנה מצרים; ולא ימות מכל-לבני ישראל, דבר.  ה וישם יהוה, מועד לאמר:  מחר, יעשה יהוה הדבר הזה--בארץ.  ו ויעש יהוה את-הדבר הזה, ממחרת, וימת, כל מקנה מצרים; וממקנה בני-ישראל, לא-מת אחד.  ז וישלח פרעה--והנה לא-מת ממקנה ישראל, עד-אחד; ויכבד לב פרעה, ולא שלח את-העם.  {פ}

ח ויאמר יהוה, אל-משה ואל-אהרן, קחו לכם מלא חפניכם, פיח כבשן; וזרקו משה השמימה, לעיני פרעה.  ט והיה לאבק, על כל-ארץ מצרים; והיה על-האדם ועל-הבהמה, לשחין פרח אבעבעת--בכל-ארץ מצרים.  י ויקחו את-פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרק אתו משה, השמימה; ויהי, שחין אבעבעת, פרח, באדם ובבהמה.  יא ולא-יכלו החרטמים, לעמד לפני משה--מפני השחין:  כי-היה השחין, בחרטמם ובכל-מצרים.  יב ויחזק יהוה את-לב פרעה, ולא שמע אלהם:  כאשר דבר יהוה, אל-משה.  {ס}

יג ויאמר יהוה, אל-משה, השכם בבקר, והתיצב לפני פרעה; ואמרת אליו, כה-אמר יהוה אלהי העברים, שלח את-עמי, ויעבדני.  יד כי בפעם הזאת, אני שלח את-כל-מגפתי אל-לבך, ובעבדיך, ובעמך--בעבור תדע, כי אין כמני בכל-הארץ.  טו כי עתה שלחתי את-ידי, ואך אותך ואת-עמך בדבר; ותכחד, מן-הארץ.  טז ואולם, בעבור זאת העמדתיך, בעבור, הראתך את-כחי; ולמען ספר שמי, בכל-הארץ.  יז עודך, מסתולל בעמי, לבלתי, שלחם.  יח הנני ממטיר כעת מחר, ברד כבד מאד, אשר לא-היה כמהו במצרים, למן-היום הוסדה ועד-עתה.  יט ועתה, שלח העז את-מקנך, ואת כל-אשר לך, בשדה:  כל-האדם והבהמה אשר-ימצא בשדה, ולא יאסף הביתה--וירד עלהם הברד, ומתו.  כ הירא את-דבר יהוה, מעבדי פרעה--הניס את-עבדיו ואת-מקנהו, אל-הבתים.  כא ואשר לא-שם לבו, אל-דבר יהוה--ויעזב את-עבדיו ואת-מקנהו, בשדה.  {פ}

כב ויאמר יהוה אל-משה, נטה את-ידך על-השמים, ויהי ברד, בכל-ארץ מצרים:  על-האדם ועל-הבהמה, ועל כל-עשב השדה--בארץ מצרים.  כג ויט משה את-מטהו, על-השמים, ויהוה נתן קלת וברד, ותהלך אש ארצה; וימטר יהוה ברד, על-ארץ מצרים.  כד ויהי ברד--ואש, מתלקחת בתוך הברד:  כבד מאד--אשר לא-היה כמהו בכל-ארץ מצרים, מאז היתה לגוי.  כה ויך הברד בכל-ארץ מצרים, את כל-אשר בשדה, מאדם, ועד-בהמה; ואת כל-עשב השדה הכה הברד, ואת-כל-עץ השדה שבר.  כו רק בארץ גשן, אשר-שם בני ישראל--לא היה, ברד.  כז וישלח פרעה, ויקרא למשה ולאהרן, ויאמר אלהם, חטאתי הפעם:  יהוה, הצדיק, ואני ועמי, הרשעים.  כח העתירו, אל-יהוה, ורב, מהית קלת אלהים וברד; ואשלחה אתכם, ולא תספון לעמד.  כט ויאמר אליו, משה, כצאתי את-העיר, אפרש את-כפי אל-יהוה; הקלות יחדלון, והברד לא יהיה-עוד, למען תדע, כי ליהוה הארץ.  ל ואתה, ועבדיך:  ידעתי--כי טרם תיראון, מפני יהוה אלהים.  לא והפשתה והשערה, נכתה:  כי השערה אביב, והפשתה גבעל.  לב והחטה והכסמת, לא נכו:  כי אפילת, הנה.  לג ויצא משה מעם פרעה, את-העיר, ויפרש כפיו, אל-יהוה; ויחדלו הקלות והברד, ומטר לא-נתך ארצה.  לד וירא פרעה, כי-חדל המטר והברד והקלת--ויסף לחטא; ויכבד לבו, הוא ועבדיו.  לה ויחזק לב פרעה, ולא שלח את-בני ישראל:  כאשר דבר יהוה, ביד-משה.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ