תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ה

א ואחר, באו משה ואהרן, ויאמרו, אל-פרעה:  כה-אמר יהוה, אלהי ישראל, שלח את-עמי, ויחגו לי במדבר.  ב ויאמר פרעה--מי יהוה אשר אשמע בקלו, לשלח את-ישראל:  לא ידעתי את-יהוה, וגם את-ישראל לא אשלח.  ג ויאמרו, אלהי העברים נקרא עלינו; נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר, ונזבחה ליהוה אלהינו--פן-יפגענו, בדבר או בחרב.  ד ויאמר אלהם, מלך מצרים, למה משה ואהרן, תפריעו את-העם ממעשיו; לכו, לסבלתיכם.  ה ויאמר פרעה, הן-רבים עתה עם הארץ; והשבתם אתם, מסבלתם.  ו ויצו פרעה, ביום ההוא, את-הנגשים בעם, ואת-שטריו לאמר.  ז לא תאספון לתת תבן לעם, ללבן הלבנים--כתמול שלשם:  הם, ילכו, וקששו להם, תבן.  ח ואת-מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם, תשימו עליהם--לא תגרעו, ממנו:  כי-נרפים הם--על-כן הם צעקים לאמר, נלכה נזבחה לאלהינו.  ט תכבד העבדה על-האנשים, ויעשו-בה; ואל-ישעו, בדברי-שקר.  י ויצאו נגשי העם, ושטריו, ויאמרו אל-העם, לאמר:  כה אמר פרעה, אינני נתן לכם תבן.  יא אתם, לכו קחו לכם תבן, מאשר, תמצאו:  כי אין נגרע מעבדתכם, דבר.  יב ויפץ העם, בכל-ארץ מצרים, לקשש קש, לתבן.  יג והנגשים, אצים לאמר:  כלו מעשיכם דבר-יום ביומו, כאשר בהיות התבן.  יד ויכו, שטרי בני ישראל, אשר-שמו עלהם, נגשי פרעה לאמר:  מדוע לא כליתם חקכם ללבן, כתמול שלשם--גם-תמול, גם-היום.  טו ויבאו, שטרי בני ישראל, ויצעקו אל-פרעה, לאמר:  למה תעשה כה, לעבדיך.  טז תבן, אין נתן לעבדיך, ולבנים אמרים לנו, עשו; והנה עבדיך מכים, וחטאת עמך.  יז ויאמר נרפים אתם, נרפים; על-כן אתם אמרים, נלכה נזבחה ליהוה.  יח ועתה לכו עבדו, ותבן לא-ינתן לכם; ותכן לבנים, תתנו.  יט ויראו שטרי בני-ישראל, אתם--ברע לאמר:  לא-תגרעו מלבניכם, דבר-יום ביומו.  כ ויפגעו את-משה ואת-אהרן, נצבים לקראתם, בצאתם, מאת פרעה.  כא ויאמרו אלהם, ירא יהוה עליכם וישפט:  אשר הבאשתם את-ריחנו, בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת-חרב בידם, להרגנו.  כב וישב משה אל-יהוה, ויאמר:  אדני, למה הרעתה לעם הזה--למה זה, שלחתני.  כג ומאז באתי אל-פרעה, לדבר בשמך, הרע, לעם הזה; והצל לא-הצלת, את-עמך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ