תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כ

א וידבר אלהים, את כל-הדברים האלה לאמר.  {ס}

ב * אנכי יהוה אלהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים:  לא-יהיה לך אלהים אחרים, על-פני.  ג לא-תעשה לך פסל, וכל-תמונה, אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת--ואשר במים, מתחת לארץ.  ד לא-תשתחוה להם, ולא תעבדם:  כי אנכי יהוה אלהיך, אל קנא--פקד עון אבת על-בנים על-שלשים ועל-רבעים, לשנאי.  ה ועשה חסד, לאלפים--לאהבי, ולשמרי מצותי.  {ס}

ו לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא.  {פ}

ז זכור את-יום השבת, לקדשו.  ח ששת ימים תעבד, ועשית כל-מלאכתך.  ט ויום, השביעי--שבת, ליהוה אלהיך:  לא-תעשה כל-מלאכה אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך, וגרך, אשר בשעריך.  י כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ, את-הים ואת-כל-אשר-בם, וינח, ביום השביעי; על-כן, ברך יהוה את-יום השבת--ויקדשהו.  {ס}

יא כבד את-אביך, ואת-אמך--למען, יארכון ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  {ס}

יב לא תרצח,  {ס}  לא תנאף;  {ס}  לא תגנב,  {ס}  לא-תענה ברעך עד שקר.  {ס}

יג לא תחמד, בית רעך;  {ס}  לא-תחמד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמרו, וכל, אשר לרעך.  {פ}

יד וכל-העם ראים את-הקולת ואת-הלפידם, ואת קול השפר, ואת-ההר, עשן; וירא העם וינעו, ויעמדו מרחק.  טו ויאמרו, אל-משה, דבר-אתה עמנו, ונשמעה; ואל-ידבר עמנו אלהים, פן-נמות.  טז ויאמר משה אל-העם, אל-תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא האלהים; ובעבור, תהיה יראתו על-פניכם--לבלתי תחטאו.  יז ויעמד העם, מרחק; ומשה נגש אל-הערפל, אשר-שם האלהים.  {ס}

יח ויאמר יהוה אל-משה, כה תאמר אל-בני ישראל:  אתם ראיתם--כי מן-השמים, דברתי עמכם.  יט לא תעשון, אתי:  אלהי כסף ואלהי זהב, לא תעשו לכם.  כ מזבח אדמה, תעשה-לי, וזבחת עליו את-עלתיך ואת-שלמיך, את-צאנך ואת-בקרך; בכל-המקום אשר אזכיר את-שמי, אבוא אליך וברכתיך.  כא ואם-מזבח אבנים תעשה-לי, לא-תבנה אתהן גזית:  כי חרבך הנפת עליה, ותחללה.  כב ולא-תעלה במעלת, על-מזבחי:  אשר לא-תגלה ערותך, עליו.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


יש לך שאלה או הערה?