תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק א

א ואלה, שמות בני ישראל, הבאים, מצרימה:  את יעקב, איש וביתו באו.  ב ראובן שמעון, לוי ויהודה.  ג יששכר זבולן, ובנימן.  ד דן ונפתלי, גד ואשר.  ה ויהי, כל-נפש יצאי ירך-יעקב--שבעים נפש; ויוסף, היה במצרים.  ו וימת יוסף וכל-אחיו, וכל הדור ההוא.  ז ובני ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו--במאד מאד; ותמלא הארץ, אתם.  {פ}

ח ויקם מלך-חדש, על-מצרים, אשר לא-ידע, את-יוסף.  ט ויאמר, אל-עמו:  הנה, עם בני ישראל--רב ועצום, ממנו.  י הבה נתחכמה, לו:  פן-ירבה, והיה כי-תקראנה מלחמה ונוסף גם-הוא על-שנאינו, ונלחם-בנו, ועלה מן-הארץ.  יא וישימו עליו שרי מסים, למען ענתו בסבלתם; ויבן ערי מסכנות, לפרעה--את-פתם, ואת-רעמסס.  יב וכאשר יענו אתו, כן ירבה וכן יפרץ; ויקצו, מפני בני ישראל.  יג ויעבדו מצרים את-בני ישראל, בפרך.  יד וימררו את-חייהם בעבדה קשה, בחמר ובלבנים, ובכל-עבדה, בשדה--את, כל-עבדתם, אשר-עבדו בהם, בפרך.  טו ויאמר מלך מצרים, למילדת העברית, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה.  טז ויאמר, בילדכן את-העבריות, וראיתן, על-האבנים:  אם-בן הוא והמתן אתו, ואם-בת הוא וחיה.  יז ותיראן המילדת, את-האלהים, ולא עשו, כאשר דבר אליהן מלך מצרים; ותחיין, את-הילדים.  יח ויקרא מלך-מצרים, למילדת, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה; ותחיין, את-הילדים.  יט ותאמרן המילדת אל-פרעה, כי לא כנשים המצרית העברית:  כי-חיות הנה, בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו.  כ וייטב אלהים, למילדת; וירב העם ויעצמו, מאד.  כא ויהי, כי-יראו המילדת את-האלהים; ויעש להם, בתים.  כב ויצו פרעה, לכל-עמו לאמר:  כל-הבן הילוד, היארה תשליכהו, וכל-הבת, תחיון.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ