תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ל

א ועשית מזבח, מקטר קטרת; עצי שטים, תעשה אתו.  ב אמה ארכו ואמה רחבו, רבוע יהיה, ואמתים, קמתו; ממנו, קרנתיו.  ג וצפית אתו זהב טהור, את-גגו ואת-קירתיו סביב--ואת-קרנתיו; ועשית לו זר זהב, סביב.  ד ושתי טבעת זהב תעשה-לו מתחת לזרו, על שתי צלעתיו--תעשה, על-שני צדיו; והיה לבתים לבדים, לשאת אתו בהמה.  ה ועשית את-הבדים, עצי שטים; וצפית אתם, זהב.  ו ונתתה אתו לפני הפרכת, אשר על-ארן העדת--לפני הכפרת, אשר על-העדת, אשר אועד לך, שמה.  ז והקטיר עליו אהרן, קטרת סמים; בבקר בבקר, בהיטיבו את-הנרת--יקטירנה.  ח ובהעלת אהרן את-הנרת בין הערבים, יקטירנה--קטרת תמיד לפני יהוה, לדרתיכם.  ט לא-תעלו עליו קטרת זרה, ועלה ומנחה; ונסך, לא תסכו עליו.  י וכפר אהרן על-קרנתיו, אחת בשנה:  מדם חטאת הכפרים, אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם--קדש-קדשים הוא, ליהוה.  {פ}

יא וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יב כי תשא את-ראש בני-ישראל, לפקדיהם, ונתנו איש כפר נפשו ליהוה, בפקד אתם; ולא-יהיה בהם נגף, בפקד אתם.  יג זה יתנו, כל-העבר על-הפקדים--מחצית השקל, בשקל הקדש:  עשרים גרה, השקל--מחצית השקל, תרומה ליהוה.  יד כל, העבר על-הפקדים, מבן עשרים שנה, ומעלה--יתן, תרומת יהוה.  טו העשיר לא-ירבה, והדל לא ימעיט, ממחצית, השקל--לתת את-תרומת יהוה, לכפר על-נפשתיכם.  טז ולקחת את-כסף הכפרים, מאת בני ישראל, ונתת אתו, על-עבדת אהל מועד; והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה, לכפר על-נפשתיכם.  {פ}

יז וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  יח ועשית כיור נחשת, וכנו נחשת--לרחצה; ונתת אתו, בין-אהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה, מים.  יט ורחצו אהרן ובניו, ממנו, את-ידיהם, ואת-רגליהם.  כ בבאם אל-אהל מועד, ירחצו-מים--ולא ימתו; או בגשתם אל-המזבח לשרת, להקטיר אשה ליהוה.  כא ורחצו ידיהם ורגליהם, ולא ימתו; והיתה להם חק-עולם לו ולזרעו, לדרתם.  {פ}

כב וידבר יהוה, אל-משה לאמר.  כג ואתה קח-לך, בשמים ראש, מר-דרור חמש מאות, וקנמן-בשם מחציתו חמשים ומאתים; וקנה-בשם, חמשים ומאתים.  כד וקדה, חמש מאות בשקל הקדש; ושמן זית, הין.  כה ועשית אתו, שמן משחת-קדש--רקח מרקחת, מעשה רקח; שמן משחת-קדש, יהיה.  כו ומשחת בו, את-אהל מועד, ואת, ארון העדת.  כז ואת-השלחן, ואת-כל-כליו, ואת-המנרה, ואת-כליה; ואת, מזבח הקטרת.  כח ואת-מזבח העלה, ואת-כל-כליו; ואת-הכיר, ואת-כנו.  כט וקדשת אתם, והיו קדש קדשים; כל-הנגע בהם, יקדש.  ל ואת-אהרן ואת-בניו, תמשח; וקדשת אתם, לכהן לי.  לא ואל-בני ישראל, תדבר לאמר:  שמן משחת-קדש יהיה זה, לי--לדרתיכם.  לב על-בשר אדם, לא ייסך, ובמתכנתו, לא תעשו כמהו; קדש הוא, קדש יהיה לכם.  לג איש אשר ירקח כמהו, ואשר יתן ממנו על-זר--ונכרת, מעמיו.  {ס}

לד ויאמר יהוה אל-משה קח-לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה, סמים, ולבנה זכה:  בד בבד, יהיה.  לה ועשית אתה קטרת, רקח מעשה רוקח, ממלח, טהור קדש.  לו ושחקת ממנה, הדק, ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד, אשר אועד לך שמה; קדש קדשים, תהיה לכם.  לז והקטרת, אשר תעשה--במתכנתה, לא תעשו לכם; קדש תהיה לך, ליהוה.  לח איש אשר-יעשה כמוה, להריח בה--ונכרת, מעמיו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ