עשרת הדיברות בטעם העליון

בשמות פרק כ

שים לב שהמספרים בסוגריים מרובעים הם לפי הטעם התחתון (הפיסוק הנורמלי לתלמוד תורה); הפיסוק כאן לפי מנהג הקריאה בבית הכנסת.  יש תנ"כים שמביאים רק לפי הטעם העליון; במהדורתנו הבאנו בפנים רק לפי הטעם התחתון, וכאן לפי הטעם העליון להשוואה.

ב  אנכי, יהוה אלהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים.

ג  לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני, [ג] לא תעשה-לך פסל וכל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ [ד] לא-תשתחוה להם ולא תעבדם--כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא, פקד עון אבת על-בנים על-שלשים ועל-רבעים לשנאי; [ה] ועשה חסד לאלפים, לאהבי ולשמרי מצותי.  {ס}

ד  [ו] לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא.  {פ}

ה  [ז] זכור את-יום השבת לקדשו, [ח] ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך, [ט] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, [י] כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם וינח ביום השביעי; על-כן, ברך יהוה את-יום השבת--ויקדשהו.  {ס}

ו  [יא] כבד את-אביך, ואת-אמך--למען, יארכון ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  {ס}

ז  [יב] לא, תרצח.  {ס}

ח  לא, תנאף.  {ס}

ט  לא, תגנב.  {ס}

י  לא-תענה ברעך, עד שקר.  {ס}

יא  [יג] לא תחמד, בית רעך;  {ס}  לא-תחמד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמרו, וכל, אשר לרעך.  {פ}
 

בדברים פרק ה

שים לב שהמספרים בסוגריים מרובעים הם לפי הטעם התחתון (הפיסוק הנורמלי לתלמוד תורה); הפיסוק כאן לפי מנהג הקריאה בבית הכנסת.  יש תנ"כים שמביאים רק לפי הטעם העליון; במהדורתנו הבאנו בפנים רק לפי הטעם התחתון, וכאן לפי הטעם העליון להשוואה.

ו  אנכי, יהוה אלהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים.

ז  לא יהיה-לך אלהים אחרים על-פני, [ז] לא תעשה-לך פסל כל-תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ [ח] לא-תשתחוה להם ולא תעבדם--כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא, פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים לשנאי; [ט] ועשה חסד לאלפים, לאהבי ולשמרי מצותו (מצותי).  {ס}

ח  [י] לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא.  {ס}

ט  [יא] שמור את-יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך, [יב] ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך, [יג] ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמרך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך; [יד] וזכרת כי-עבד היית בארץ מצרים, ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה--על-כן צוך יהוה אלהיך, לעשות את-יום השבת.  {ס}

י  [טו] כבד את-אביך ואת-אמך, כאשר צוך יהוה אלהיך--למען יאריכן ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  {ס}

יא  [טז] לא, תרצח.  {ס}

יב  ולא, תנאף.  {ס}

יג  ולא, תגנב.  {ס}

יד  ולא-תענה ברעך, עד שוא.  {ס}

טו  [יז] ולא תחמד, אשת רעך;  {ס}  ולא תתאוה בית רעך, שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו, וכל, אשר לרעך.  {ס}


יש לך שאלה או הערה?