תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כא

א ארי ישתכח קטילא, בארעא דה' אלהך יהיב לך למירתה, רמי, בחקלא:  לא ידיע, מאן קטליה.  ב וייפקון סבך, ודיינך; וימשחון, לקרוויא, דבסחרנות, קטילא.  ג ותהי קרתא, דקריבא לקטילא--וייסבון סבי קרתא ההיא עגלת תורין, דלא אתפלח בה, דלא נגדת, בניר.  ד ויחתון סבי קרתא ההיא ית עגלתא, לנחל בייר, דלא אתפלח ביה, ולא יזדרע; ויקפון תמן ית עגלתא, בנחלא.  ה ויתקרבון כהניא, בני לוי--ארי בהון אתרעי ה' אלהך לשמשותיה, ולברכא בשמא דה'; ועל מימרהון יהי, כל דין וכל מכתש סגירו.  ו וכול, סבי קרתא ההיא, דקריבין, לקטילא--יסחון, ית ידיהון, על עגלתא, דנקיפא בנחלא.  ז ויתיבון, ויימרון:  ידנא, לא אשדא ית דמא הדין, ועיננא, לא חזאה.  ח כהניא יימרון כפר לעמך ישראל דפרקתא, ה', ולא תיתין חובת דם זכאי, בגו עמך ישראל; ויתכפר להון, על דמא.  ט ואת, תפלי אשדי דם זכאי--מבינך:  ארי תעביד דכשר, קודם ה'.  {ס}

י ארי תיפוק לאגחא קרבא, על בעלי דבבך; וימסרינון ה' אלהך, בידך--ותשבי שבייהון.  יא ותחזי, בשביא, איתתא, שפירת ריו; ותתרעי בה, ותיסבה לך לאיתו.  יב ותעלינה, לגו ביתך; ותגלח, ית רישה, ותרבי, ית טופרהא.  יג ותעדי ית כסות שביה מינה, ותיתיב בביתך, ותבכי ית אבוהא וית אימה, ירח יומין; ובתר כין תיעול לוותה, ותבעלינה, ותהי לך, לאיתו.  יד ויהי אם לא תתרעי בה, ותפטרינה לנפשה, וזבנא לא תזבנינה, בכספא; לא תיתגר בה, חלף דעניתה.  {ס}

טו ארי יהויין לגבר תרתין נשין, חדא רחומתא וחדא סנואתא, וילידן ליה בנין, רחומתא וסנואתא; ויהי ברא בוכרא, לסניאתא.  טז ויהי, ביומא דיחסין לבנוהי, ית דיהי, ליה--לית ליה רשו, לבכרא ית בר רחומתא, על אפי בר סנואתא, בוכרא.  יז ארי ית בוכרא בר סנואתא יפריש, למיתן ליה תרין חולקין, בכול דישתכח, ליה:  ארי הוא ריש תוקפיה, ליה חזיא בכירותא.  {ס}

יח ארי יהי לגבר, בר סטי ומרוד--לייתוהי מקביל, למימר אבוהי ולמימר אימיה; ומלפין יתיה, ולא מקביל מינהון.  יט וייחדון ביה, אבוהי ואימיה; ויפקון יתיה לקדם סבי קרתיה, ולתרע בית דין אתריה.  כ ויימרון לסבי קרתיה, ברנא דין סטי ומרוד--לייתוהי מקביל, למימרנא; זליל בסר, וסבי חמר.  כא וירגמוניה כל אנשי קרתיה באבניא, וימות, ותפלי עביד דביש, מבינך; וכל ישראל, ישמעון וידחלון.  {ס}

כב וארי יהי בגבר, חובת דין דקטול--ויתקטיל:  ותצלוב יתיה, על צליבא.  כג לא תבית נבילתיה על צליבא, ארי מקבר תקבריניה ביומא ההוא--ארי על דחב קודם ה', אצטליב; ולא תסאיב, ית ארעך, דה' אלהך, יהיב לך אחסנא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד