תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כב

א לא תחזי ית תורא דאחוך או ית אימריה, דטען, ותכבוש, מינהון:  אתבא תתיבינון, לאחוך.  ב ואם לא קריב אחוך לוותך, ולא ידעת ליה--ותכנשיניה, לגו ביתך, ויהי עימך עד דיתבע אחוך יתיה, ותתיביניה ליה.  ג וכין תעביד לחמריה, וכין תעביד לכסותיה, וכין תעביד לכל אבידתא דאחוך דתיבד מיניה, ותשכחינה:  לית לך רשו, לכסיותה.  {ס}

ד לא תחזי ית חמרא דאחוך או תוריה, רמן באורחא, ותכבוש, מינהון:  אקמא תקים, עימיה.  {ס}

ה לא יהי תיקון זין דגבר על איתא, ולא ייתקן גבר בתיקוני איתא:  ארי מרחק קודם ה' אלהך, כל עביד אילין.  {פ}

ו ארי תערע קינא דציפרא קודמך באורחא בכל אילן או על ארעא, אפרוחין או ביעין, ואימא רביעא על אפרוחין, או על ביעין--לא תיסב אימא, על בניא.  ז שלחא תשלח ית אימא, וית בניא תיסב לך, בדיל דייטב לך, ותוריך יומין.  {ס}

ח ארי תבני ביתא חדתא, ותעביד תייקא לאיגרך; ולא תשווי חובת קטול בביתך, ארי ייפול דנפיל מיניה.  ט לא תזרע כרמך, עירובין:  דלמא תסתאב, דמעת זרעך דתזרע, ועללת, כרמא.  {ס}

י לא תרדי בתורא ובחמרא, כחדא.  יא לא תלבש שעטניזא, עמר וכיתן מחובר כחדא.  {ס}

יב כרוספדין, תעביד לך, על ארבע כנפי כסותך, דתתכסי בה.  {ס}

יג ארי ייסב גבר, איתתא; וייעול לוותה, ויסנינה.  יד וישווי לה תסקופי מילין, ויפיק עלה שום ביש; ויימר, ית איתתא הדא נסיבית, ועאלית לוותה, ולא אשכחית לה בתולין.  טו וייסב אבוהא דעולימתא, ואימה; ויפקון ית בתולי עולימתא, לקדם סבי קרתא--ולתרע בית דין אתרא.  טז ויימר אבוהא דעולימתא, לסביא:  ית ברתי, יהבית לגוברא הדין לאיתו--וסנה.  יז והא הוא שווי תסקופי מילין למימר, לא אשכחית לברתך בתולין, ואילין, בתולי ברתי; ויפרסון, שושיפא, קודם, סבי קרתא.  יח וידברון סבי קרתא ההיא, ית גוברא; וילקון, יתיה.  יט ויגבון מיניה מאה סלעין דכסף, וייתנון לאבוהא דעולימתא--ארי אפיק שום ביש, על בתולתא בת ישראל; וליה תהי לאיתו, לית ליה רשו למפטרה כל יומוהי.  {ס}

כ ואם קושטא הוה, פתגמא הדין:  לא אשתכחו בתולין, לעולימתא.  כא ויפקון ית עולימתא לתרע בית אבוהא, וירגמונה אנשי קרתה באבניא ותמות--ארי עבדת קלנא בישראל, לזנאה בית אבוהא; ותפלי עביד דביש, מבינך.  {ס}

כב ארי ישתכח גבר שכיב עם איתתא איתת גבר, ויתקטלון אף תרוויהון--גוברא דשכיב עם איתתא, ואיתתא; ותפלי עביד דביש, מישראל.  {ס}

כג ארי תהי עולימתא בתולתא, דמארסא לגבר; וישכחינה גבר בקרתא, וישכוב עימה.  כד ותפקון ית תרוויהון לתרע קרתא ההיא, ותרגמון יתהון באבניא וימותון--ית עולימתא על עיסק דלא צווחת בקרתא, וית גוברא על עיסק דעני ית איתת חבריה; ותפלי עביד דביש, מבינך.  {ס}

כה ואם בחקלא ישכח גוברא, ית עולימתא דמארסא, ויתקיף בה גוברא, וישכוב עימה:  ויתקטיל, גוברא דשכיב עימה--בלחודוהי.  כו ולעולימתא לא תעביד מידעם, לית לעולימתא חובת דין דקטול:  ארי כמא דיקום גוברא על חבריה, ויקטליניה נפש--כין, פתגמא הדין.  כז ארי בחקלא, אשכחה; צווחת, עולימתא דמארסא, ולית דפריק, לה.  {ס}

כח ארי ישכח גבר, עולימתא בתולתא דלא מארסא, ויחדינה, וישכוב עימה; וישתכחון.  כט וייתין גוברא דשכיב עימה, לאבוהא דעולימתא--חמשין סלעין דכסף; וליה תהי לאיתו, חלף דעניה--לית ליה רשו למפטרה, כל יומוהי.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד