תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יא

א ותרחם, ית ה' אלהך; ותיטר מטרת מימריה, וקיימוהי ודינוהי ופיקודוהי--כל יומיא.  ב ותידעון, יומא דין, ארי לא ית בניכון דלא ידעו ודלא חזו, ית אולפנא דה' אלהכון:  ית רבותיה--ית ידיה תקיפתא, ודרעיה מרממא.  ג וית אתוותיה, וית עובדוהי, דעבד, בגו מצריים--לפרעה מלכא דמצריים, ולכל ארעיה.  ד ודעבד למשרית מצראי לסוסוותהון ולרתיכיהון, דאטיף ית מי ימא דסוף על אפיהון, במרדפהון, בתריכון; ואבידינון ה', עד יומא הדין.  ה ודעבד לכון, במדברא, עד מיתיכון, עד אתרא הדין.  ו ודעבד לדתן ולאבירם, בני אליאב בר ראובן, דפתחת ארעא ית פומה, ובלעתנון וית אנש בתיהון וית משכניהון--וית כל יקומא דעימהון, בגו כל ישראל.  ז ארי עיניכון חזאה, ית כל עובדא דה' רבא--דעבד.  ח ותיטרון, ית כל תפקידתא, דאנא מפקיד לך, יומא דין--בדיל דתיתקפון, ותיעלון ותירתון ית ארעא, דאתון עברין לתמן, למירתה.  ט ובדיל דתירכון יומין על ארעא, דקיים ה' לאבהתכון למיתן להון ולבניהון--ארע עבדא חלב, ודבש.  {ס}

י ארי ארעא, דאת עליל לתמן למירתה--לא כארעא דמצריים היא, דנפקתון מתמן:  דתזרע ית זרעך, ומשקית ליה ברגלך כגינת ירקא.  יא וארעא, דאתון עברין לתמן למירתה--ארע טורין, ובקען; למטר שמיא, שתיא מיא.  יב ארעא, דה' אלהך תבע יתה:  תדירא, עיני ה' אלהך בה--מרישה דשתא, ועד סופה דשתא.  {ס}

יג ויהי, אם קבלא תקבלון לפיקודיי, דאנא מפקיד יתכון, יומא דין--למרחם ית ה' אלהכון, ולמפלח קודמוהי, בכל ליבכון, ובכל נפשכון.  יד ואתין מטר ארעכון בעידניה, בכיר ולקיש; ותכנוש עבורך, וחמרך ומשחך.  טו ואתין עסבא בחקלך, לבעירך; ותיכול, ותסבע.  טז אסתמרו לכון, דלמא יטעי ליבכון; ותסטון, ותפלחון לטעוות עממיא, ותסגדון, להון.  יז ויתקף רוגזא דה' בכון, וייחוד ית שמיא ולא יהי מטרא, וארעא, לא תיתין ית עללתה; ותיבדון בפריע, מעל ארעא טבתא, דה', יהיב לכון.  יח ותשוון ית פתגמיי אילין, על ליבכון ועל נפשכון; ותקטרון יתהון לאת על ידכון, ויהון לתפילין בין עיניכון.  יט ותלפון יתהון ית בניכון, למללא בהון, במיתבך בביתך ובמהכך באורחא, ובמשכבך ובמקימך.  כ ותכתובינון על מזוזיין ותקבעינון בסיפי ביתך, ובתרעך.  כא בדיל דיסגון יומיכון, ויומי בניכון, על ארעא, דקיים ה' לאבהתכון למיתן להון--כיומי שמיא, על ארעא.  {ס}

כב ארי אם מיטר תיטרון ית כל תפקידתא הדא, דאנא מפקיד יתכון--למעבדה:  למרחם ית ה' אלהכון, למהך בכל אורחן דתקנן קודמוהי--ולאתקרבא לדחלתיה.  כג ויתריך ה' ית כל עממיא האילין, מן קודמיכון; ותירתון עממין, רברבין ותקיפין מינכון.  כד כל אתרא, דתדרוך פרסת רגלכון ביה--דילכון יהי:  מן מדברא ולבנן מן נהרא נהרא פרת, ועד ימא מערבאה--יהי, תחומכון.  כה לא יתעתד אנש, קודמיכון:  דחלתכון ואימתכון ייתין ה' אלהכון, על אפי כל ארעא דתדרכון בה, כמא דמליל, לכון.  {ס}

כו חזו, דאנא יהיב קודמיכון--יומא דין:  ברכן, ולווטין.  כז ית ברכן--אם תקבלון, לפיקודיא דה' אלהכון, דאנא מפקיד יתכון, יומא דין.  כח ולווטין, אם לא תקבלון לפיקודיא דה' אלהכון, ותסטון מן אורחא, דאנא מפקיד יתכון יומא דין:  למהך, בתר טעוות עממיא--דלא ידעתון.  {ס}

כט ויהי, ארי יעילינך ה' אלהך, לארעא, דאת עליל לתמן למירתה--ותיתין ית מברכיא על טורא דגריזין, וית מלטטיא על טורא דעיבל.  ל הלא אינון בעברא דירדנא, אחורי אורח מעלני שמשא, בארע כנענאה, דיתיב במישרא--לוקביל, גלגלא, בסטר, מישרי מורה.  לא ארי אתון, עברין ית ירדנא, למיעל למירת ית ארעא, דה' אלהכון יהיב לכון; ותירתון יתה, ותיתבון בה.  לב ותיטרון למעבד, ית כל קיימיא וית דיניא, דאנא יהיב קודמיכון, יומא דין. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד