תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כה

א ארי יהי דין בין גובריא, ויתקרבון לדינא וידינונון; ויזכון, ית זכאה, ויחייבון, ית חייבא.  ב ויהי אם בר חייב לאלקאה, חייבא--וירמיניה דיינא וילקיניה קודמוהי, כמיסת חובתיה במניין.  ג ארבעין ילקיניה, לא יוסיף:  דלמא יוסיף לאלקיותיה על אילין מחא רבא, וייקל אחוך לעינך.  ד לא תיחוד פום תורא, בדיישיה.  {ס}

ה ארי ייתבון אחין כחדא, וימות חד מינהון ובר לית ליה--לא תהי איתת מיתא לברא, לגבר אוחרן:  יבמה ייעול עלה, וייסבה ליה לאיתו ויבמינה.  ו ויהי, בוכרא דתליד--יקום, על שמא דאחוהי מיתא; ולא יתמחי שמיה, מישראל.  ז ואם לא יצבי גוברא, למיסב ית יבמתיה; ותיסק יבמתיה לתרע בית דינא לקדם סביא, ותימר סריב יבמי לאקמא לאחוהי שמא בישראל--לא אבא, ליבמותי.  ח ויקרון ליה סבי קרתיה, וימללון עימיה; ויקום ויימר, לא רעינא למיסבה.  ט ותתקרב יבמתיה לוותיה, לקדם סביא, ותשרי סיניה מעל רגליה, ותירוק באנפוהי; ותתיב, ותימר, כדין יתעביד לגוברא, דלא יבני ית ביתא דאחוהי.  י ויתקרי שמיה, בישראל:  בית, שרי סינא.  {ס}

יא ארי ינצון גוברין כחדא, גבר ואחוהי, ותתקרב איתת חד, לשיזבא ית בעלה מיד מחוהי; ותושיט ידה, ותתקיף בבית בהתתיה.  יב ותקוץ, ית ידה:  לא תחוס, עינך.  {ס}

יג לא יהי לך בכיסך, מתקל ומתקל:  רב, וזעיר.  יד לא יהי לך בביתך, מכילא ומכילא:  רבתא, וזעירתא.  טו מתקלין שלמין דקשוט יהון לך, מכילן שלמן דקשוט יהון לך--בדיל, דיירכון יומך, על ארעא, דה' אלהך יהיב לך.  טז ארי מרחק קודם ה' אלהך, כל עביד אילין:  כול, עביד שקר.  {פ}

יז הוי דכיר, ית דעבד לך עמלק, באורחא, במיפקכון ממצריים.  יח דערעך באורחא, וקטיל בך כל דהוו מתאחרין בתרך--ואת, משלהי ולאי; ולא דחיל, מן קודם ה'.  יט ויהי כד יניח ה' אלהך לך מכל בעלי דבבך מסחור סחור, בארעא דה' אלהך יהיב לך אחסנא למירתה--תמחי ית דוכרניה דעמלק, מתחות שמיא; לא, תתנשי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד