תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יט

א ארי ישיצי ה' אלהך, ית עממיא, דה' אלהך, יהיב לך ית ארעהון; ותירתינון, ותיתיב בקרוויהון ובבתיהון.  ב תלת קרווין, תפריש לך:  בגו ארעך--דה' אלהך, יהיב לך למירתה.  ג תתקין לך, אורחא, ותתלית ית תחום ארעך, דיחסנינך ה' אלהך; ויהי, למערק לתמן כל קטול.  ד ודין פתגם קטולא, דיערוק לתמן ויתקיים:  דיקטול ית חבריה בלא מדעיה, והוא לא סני ליה מאתמלי ומדקמוהי.  ה ודייעול עם חבריה בחורשא, למיקץ אעין, ותתמריג ידיה בברזלא למיקציה אעא, וישתליף ברזלא מן אעא וישכח ית חבריה וימות:  הוא, יערוק לחדא מן קרוויא האילין--ויתקיים.  ו דלמא ירדוף גאיל דמא בתר קטולא, ארי ייחם ליביה, וידבקיניה ארי יסגי אורחא, ויקטליניה נפש; וליה, לית חובת דין דקטול, ארי לא סני הוא ליה, מאתמלי ומדקמוהי.  ז על כין אנא מפקיד לך, למימר:  תלת קרווין, תפריש לך.  ח ואם יפתי ה' אלהך, ית תחומך, כמא דקיים, לאבהתך; וייתין לך ית כל ארעא, דמליל למיתן לאבהתך.  ט ארי תיטר ית כל תפקידתא הדא למעבדה, דאנא מפקיד לך יומא דין, למרחם ית ה' אלהך ולמהך באורחן דתקנן קודמוהי, כל יומיא--ותוסיף לך עוד תלת קרווין, על תלת אילין.  י ולא ישתפיך, דם זכאי, בגו ארעך, דה' אלהך יהיב לך אחסנא; ויהי עלך, חובת דין דקטול.  {פ}

יא וארי יהי גבר, סני לחבריה, ויכמון ליה ויקום עלוהי, ויקטליניה נפש וימות; ויערוק, לחדא מן קרוויא האילין.  יב וישלחון סבי קרתיה, וידברון יתיה מתמן; וימסרון יתיה, ביד גאיל דמא--וימות.  יג לא תחוס עינך, עלוהי; ותפלי אשדי דם זכאי מישראל, וייטב לך.  {ס}

יד לא תשני תחומא דחברך, דתחימו קדמאי--באחסנתך, דתחסין, בארעא, דה' אלהך יהיב לך למירתה.  {ס}

טו לא יקום סהיד חד בגבר, לכל עוויין ולכל חובין, בכל חטא, דיחטי:  על מימר תרין סהדין, או על מימר תלתא סהדין--יתקיים פתגמא.  טז ארי יקום סהיד שקר, בגבר, לאסהדא ביה, סטיא.  יז ויקומון תרין גובריא דילהון דינא, קודם ה', קודם כהניא ודייניא, דיהון ביומיא האינון.  יח ויתבעון דייניא, יאות; והא סהיד שקרא סהדא, שקרא אסהיד באחוהי.  יט ותעבדון ליה, כמא דחשיב למעבד לאחוהי; ותפלי עביד דביש, מבינך.  כ ודישתארון, ישמעון וידחלון; ולא ייספון למעבד עוד, כפתגמא בישא הדין--בינך.  כא ולא תחוס, עינך:  נפשא חלף נפשא, עינא חלף עינא שינא חלף שינא, ידא חלף ידא, רגלא חלף רגלא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד