תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יז

א לא תיכוס קודם ה' אלהך תור ואימר, דיהי ביה מומא--כול, מידעם ביש:  ארי מרחק קודם ה' אלהך, הוא.  {ס}

ב ארי ישתכח בינך בחדא מן קרווך, דה' אלהך יהיב לך:  גבר או איתא, דיעביד ית דביש קודם ה' אלהך--למעבר על קיימיה.  ג ואזל, ופלח לטעוות עממיא, וסגיד, להון; ולשמשא או לסיהרא, או לכל חילי שמיא--דלא פקידית.  ד ויתחווא לך, ותשמע; ותתבע יאות--והא קושטא כיון פתגמא, אתעבידת תועיבתא הדא בישראל.  ה ותפיק ית גוברא ההוא או ית איתתא ההיא דעבדו ית פתגמא בישא הדין, לתרע בית דינך--ית גוברא, או ית איתתא; ותרגמינון באבניא, וימותון.  ו על מימר תרין סהדין, או תלתא סהדין--יתקטיל דחייב קטול:  לא יתקטיל, על מימר סהיד חד.  ז ידא דסהדיא תהי ביה בקדמיתא, למקטליה, וידא דכל עמא, בבתריתא; ותפלי עביד דביש, מבינך.  {פ}

ח ארי יתפרש מינך פתגמא לדינא, בין דם לדם בין דין לדין ובין מכתש סגירו למכתש סגירו--פתגמי פלוגת דינא, בקרווך:  ותקום ותיסק--לאתרא, דיתרעי ה' אלהך ביה.  ט ותיתי, לוות כהניא ליוואי, ולוות דיינא, דיהי ביומיא האינון; ותתבע ויחוון לך, ית פתגמא דדינא.  י ותעביד, על מימר פתגמא דיחוון לך, מן אתרא ההוא, דיתרעי ה'; ותיטר למעבד, ככול דילפונך.  יא על מימר אורייתא דילפונך, ועל דינא דיימרון לך--תעביד:  לא תסטי, מן פתגמא דיחוון לך--לימינא ולסמאלא.  יב וגוברא דיעביד ברשע, בדיל דלא לקבלא מן כהנא דקאים לשמשא תמן קודם ה' אלהך, או, מן דיינא--ויתקטיל גוברא ההוא, ותפלי עביד דביש מישראל.  יג וכל עמא, ישמעון וידחלון; ולא ירשעון, עוד.  {ס}

יד ארי תיעול לארעא, דה' אלהך יהיב לך, ותירתה, ותיתיב בה; ותימר, אמני עליי מלכא, ככל עממיא, דבסחרניי.  טו מנאה תמני עלך מלכא, דיתרעי ה' אלהך ביה:  מגו אחך, תמני עלך מלכא--לית לך רשו למנאה עלך גבר נוכראי, דלא אחוך הוא.  טז לחוד, לא יסגי ליה סוסוון, ולא יתיב ית עמא למצריים, בדיל לאסגאה סוסוון; וה', אמר לכון, לא תיספון למתב באורחא הדא, עוד.  יז ולא יסגי ליה נשין, ולא יטעי ליביה; וכספא ודהבא, לא יסגי ליה לחדא.  יח ויהי כמיתביה, על כורסי מלכותיה--ויכתוב ליה ית פרשגן אורייתא הדא, על ספרא, מן קודם, כהניא ליוואי.  יט ותהי עימיה, ויהי קרי ביה כל יומי חיוהי--בדיל דיילף, למדחל קודם ה' אלהיה, למיטר ית כל פתגמי אורייתא הדא וית קיימיא האילין, למעבדהון.  כ בדיל דלא יירם ליביה מאחוהי, ובדיל דלא יסטי מן תפקידתא לימינא ולסמאלא--בדיל דיוריך יומין על מלכותיה הוא ובנוהי, בגו ישראל.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד