תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כו

א ויהי, ארי תיעול לארעא, דה' אלהך, יהיב לך אחסנא; ותירתה, ותיתיב בה.  ב ותיסב מריש כל איבא דארעא, דתעיל מארעך דה' אלהך יהיב לך--ותשווי בסלא; ותהך, לאתרא, דיתרעי ה' אלהך, לאשראה שכינתיה תמן.  ג ותיתי, לוות כהנא, דיהי, ביומיא האינון; ותימר ליה, חוויתי יומא דין קודם ה' אלהך, ארי עאלית לארעא, דקיים ה' לאבהתנא למיתן לנא.  ד וייסב כהנא סלא, מן ידך; ויחתיניה--קודם, מדבחא דה' אלהך.  ה ותתיב ותימר קודם ה' אלהך, לבן ארמאה בעא לאבדא ית אבא, ונחת למצריים, ודר תמן בעם זעיר; והוה תמן, לעם רב תקיף וסגי.  ו ואבאישו לנא מצראי, ועניונא; ויהבו עלנא, פולחנא קשיא.  ז וצלינא, קודם ה' אלהא דאבהתנא; וקביל ה' צלותנא, וגלי קודמוהי עמלנא וליאותנא ודוחקנא.  ח ואפקנא ה', ממצריים, ביד תקיפא ובדרע מרמם, ובחזוונא רבא--ובאתין, ובמופתין.  ט ואייתיינא, לאתרא הדין; ויהב לנא ית ארעא הדא, ארע עבדא חלב ודבש.  י וכען, הא איתיתי ית ריש איבא דארעא, דיהבת לי, ה'; ותחתיניה, קודם ה' אלהך, ותסגוד, קודם ה' אלהך.  יא ותחדי בכל טבתא, דיהב לך ה' אלהך--ולאנש ביתך:  את, וליוואה, וגיורא, דבינך.  {ס}

יב ארי תשיצי לעסרא ית כל מעסר עללתך, בשתא תליתיתא--שנת מעסרא:  ותיתין לליוואה, לגיורא ליתמא ולארמלתא, וייכלון בקרווך, ויסבעון.  יג ותימר קודם ה' אלהך פליתי קודש מעסרא מן ביתא, ואף יהבתיה לליוואה ולגיורא ליתמא ולארמלתא, ככל תפקידתך, דפקידתני:  לא עברית מפיקודך, ולא אתנשיתי.  יד לא אכלית באבלי מיניה, ולא חליפית מיניה במסאב, ולא יהבית מיניה, למית; קבילית, למימרא דה' אלהי--עבדית, ככול דפקידתני.  טו אסתכי ממדור קודשך מן שמיא, ובריך ית עמך ית ישראל, וית ארעא, דיהבת לנא--כמא דקיימתא לאבהתנא, ארע עבדא חלב ודבש.  {ס}

טז יומא הדין, ה' אלהך מפקדך למעבד ית קיימיא האילין--וית דיניא; ותיטר ותעביד יתהון, בכל ליבך ובכל נפשך.  יז ית ה' חטבת, יומא דין:  למהוי לך לאלה ולמהך באורחן דתקנן קודמוהי, ולמיטר קיימוהי ופיקודוהי ודינוהי--ולקבלא למימריה.  יח וה' חטבך יומא דין, למהוי ליה לעם חביב--כמא דמליל לך; ולמיטר, כל פיקודוהי.  יט ולמיתנך עילאי, על כל עממיא דעבד, לתושבחא, ולשום ולרבו; ולמהווך עם קדיש קודם ה' אלהך, כמא דמליל.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד