תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לד

א וסליק משה ממישריא דמואב, לטורא דנבו, ריש רמתא, דעל אפי יריחו; ואחזייה ה' ית כל ארעא ית גלעד, עד דן.  ב וית, כל נפתלי, וית ארע אפריים, ומנשה; וית כל ארע יהודה, עד ימא מערבאה.  ג וית דרומא, וית מישרא בקעת יריחו קרית דקליא--עד צוער.  ד ואמר ה' ליה, דא ארעא דקיימית לאברהם ליצחק וליעקוב למימר, לבנך, אתנינה; אחזיתך בעינך, ולתמן לא תעבר.  ה ומית תמן משה עבדא דה', בארעא דמואב--על מימרא דה'.  ו וקבר יתיה בחילתא בארעא דמואב, לוקביל בית פעור; ולא ידע אנש ית קבורתיה, עד יומא הדין.  ז ומשה, בר מאה ועסרין שנין--כד מית; לא כהת עיניה, ולא שנא זיו יקרא דאפוהי.  ח ובכו בני ישראל ית משה במישריא דמואב, תלתין יומין; ושלימו, יומי בכיתא אבלא דמשה.  ט ויהושוע בר נון, אתמלי רוח חוכמא--ארי סמך משה ית ידוהי, עלוהי; וקבילו מיניה בני ישראל ועבדו, כמא דפקיד ה' ית משה.  י ולא קם נבייא עוד בישראל, כמשה, דאתגלי ליה ה', אפין באפין.  יא לכל אתיא ומופתיא, דשלחיה ה', למעבד, בארעא דמצריים--לפרעה ולכל עבדוהי, ולכל ארעיה.  יב ולכול ידא תקיפתא, ולכול חזוונא רבא, דעבד משה, לעיני כל ישראל.  {ש}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד