תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כ

א ארי תיפוק לאגחא קרבא על בעלי דבבך, ותחזי סוסוון ורתיכין עם סגי מינך--לא תדחל, מינהון:  ארי ה' אלהך מימריה בסעדך, דאסקך מארעא דמצריים.  ב ויהי, כמקרבכון לאגחא קרבא; ויתקרב כהנא, וימליל עם עמא.  ג ויימר להון שמע ישראל, אתון מתקרבין יומא דין לאגחא קרבא על בעלי דבביכון; לא יזוע ליבכון, לא תדחלון ולא תתבעתון ולא תיתברון--מן קודמיהון.  ד ארי ה' אלהכון, דמדבר קודמיכון--לאגחא לכון קרב עם בעלי דבביכון, למפרק יתכון.  ה וימללון סרכיא, עם עמא למימר, מאן גוברא דבנא ביתא חדתא ולא חנכיה, יהך ויתוב לביתיה:  דלמא יתקטיל, בקרבא, וגבר אוחרן, יחנכיניה.  ו ומאן גוברא דנצב כרמא, ולא אחליה--יהך, ויתוב לביתיה:  דלמא יתקטיל, בקרבא, וגבר אוחרן, יחליניה.  ז ומאן גוברא דארס איתתא, ולא נסבה--יהך, ויתוב לביתיה:  דלמא יתקטיל, בקרבא, וגבר אוחרן, ייסבינה.  ח וייספון סרכיא, למללא עם עמא, ויימרון מאן גוברא דדחיל ותביר ליבא, יהך ויתוב לביתיה; ולא יתבר ית ליבא דאחוהי, כליביה.  ט ויהי כד ישיצון סרכיא, למללא עם עמא; וימנון רבני חילא, בריש עמא.  {ס}

י ארי תקרב לקרתא, לאגחא קרבא עלה--ותקרי לה, מילין דשלם.  יא ויהי אם שלם תענינך, ותפתח לך:  ויהי כל עמא דישתכח בה, יהון לך מסקי מיסין--ויפלחונך.  יב ואם לא תשלים עימך, ותעביד עימך קרב--ותצור, עלה.  יג וימסרינה ה' אלהך, בידך; ותמחי ית כל דכורה, לפתגם דחרב.  יד לחוד נשיא וטפלא ובעירא וכול דיהי בקרתא, כל עדאה--תיבוז לך; ותיכול ית עדיי סנאך, דיהב ה' אלהך לך.  טו כין תעביד לכל קרוויא, דרחיקין מינך לחדא, דלא מקרווי עממיא האילין, אינין.  טז לחוד, מקרווי עממיא האילין, דה' אלהך, יהיב לך אחסנא--לא תקיים, כל נשמא.  יז ארי גמרא תגמרינון, חיתאי ואמוראי כנענאי ופריזאי, חיוואי, ויבוסאי--כמא דפקדך, ה' אלהך.  יח בדיל, דלא ילפון יתכון למעבד, ככול תועיבתהון, דעבדין לטעוותהון; ותחובון, קודם ה' אלהכון.  {ס}

יט ארי תצור על קרתא יומין סגיאין לאגחא קרבא עלה למכבשה, לא תחביל ית אילנה לארמא עלוהי ברזלא--ארי מיניה תיכול, ויתיה לא תקוץ:  ארי לא כאנשא אילן חקלא, למיעל מן קודמך בציירא.  כ לחוד אילן דתידע, ארי לא אילן דמיכל הוא--יתיה תחביל, ותקוץ; ותבני כרקומין, על קרתא דהיא עבדא עימך קרב--עד דתכבשה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד