תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ו

א ודא תפקידתא, קיימיא ודיניא, דפקיד ה' אלהכון, לאלפא יתכון--למעבד בארעא, דאתון עברין לתמן למירתה.  ב בדיל דתדחל קודם ה' אלהך, למיטר ית כל קיימוהי ופיקודוהי דאנא מפקיד לך, את וברך ובר ברך, כול יומי חייך--ובדיל, דיירכון יומך.  ג ותקביל ישראל, ותיטר למעבד, דייטב לך, ודתסגון לחדא:  כמא דמליל ה' אלהא דאבהתך, לך--ארע עבדא חלב, ודבש.  {פ}

ד שמע, ישראל:  ה' אלהנא, ה' חד.  ה ותרחם, ית ה' אלהך, בכל ליבך ובכל נפשך, ובכל נכסך.  ו ויהון פתגמיא האילין, דאנא מפקיד לך יומא דין--על ליבך.  ז ותתנינון לבנך, ותמליל בהון, במיתבך בביתך ובמהכך באורחא, ובמשכבך ובמקימך.  ח ותקטרינון לאת, על ידך; ויהון לתפילין, בין עינך.  ט ותכתובינון על מזוזיין ותקבעינון בסיפי ביתך, ובתרעך.  {ס}

י ויהי ארי יעילינך ה' אלהך, לארעא דקיים לאבהתך לאברהם ליצחק וליעקוב--למיתן לך:  קרווין רברבן וטבן, דלא בניתא.  יא ובתין מלן כל טוב, דלא מליתא, וגובין פסילן דלא פסלתא, כרמין וזיתין דלא נצבתא; ותיכול, ותסבע.  יב אסתמר לך, דלמא תתנשי ית דחלתא דה', דאפקך מארעא דמצריים, מבית עבדותא.  יג ית ה' אלהך תדחל, וקדמוהי תפלח; ובשמיה, תקיים.  יד לא תהכון, בתר טעוות עממיא:  מטעוות, עממיא--דבסחרניכון.  טו ארי אל קנא ה' אלהך, שכינתיה בינך:  דלמא יתקף רוגזא דה' אלהך, בך, וישיצינך, מעל אפי ארעא.  {ס}

טז לא תנסון, קודם ה' אלהכון, כמא דנסיתון, בניסיתא.  יז מיטר תיטרון, ית פיקודיא דה' אלהכון, וסהידוותיה וקיימוהי, דפקדך.  יח ותעביד דכשר ודתקין, קודם ה'--בדיל, דייטב לך, ותיעול ותירת ית ארעא טבתא, דקיים ה' לאבהתך.  יט למתבר ית כל בעלי דבבך, מן קודמך--כמא דמליל ה'.  {ס}

כ ארי ישאלינך ברך מחר, למימר:  מא סהידוותא, וקיימיא ודיניא, דפקיד ה' אלהנא, יתכון.  כא ותימר לברך, עבדין הווינא לפרעה במצריים; ואפקנא ה' ממצריים, ביד תקיפא.  כב ויהב ה' אתין ומופתין רברבין ובישין במצריים, בפרעה ובכל אנש ביתיה--לעיננא.  כג ויתנא, אפיק מתמן--בדיל, לאעלא יתנא, למיתן לנא ית ארעא, דקיים לאבהתנא.  כד ופקדנא ה', למעבד ית כל קיימיא האילין, למדחל, קודם ה' אלהנא--דייטב לנא כל יומיא, לקיימותנא כיומא הדין.  כה וזכותא, תהי לנא:  ארי ניטר למעבד ית כל תפקידתא הדא, קודם ה' אלהנא--כמא דפקדנא.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד