תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב


איוב פרק א

א איש היה בארץ-עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלהים--וסר מרע.  ב ויולדו לו שבעה בנים, ושלוש בנות.  ג ויהי מקנהו שבעת אלפי-צאן ושלשת אלפי גמלים, וחמש מאות צמד-בקר וחמש מאות אתונות, ועבדה, רבה מאד; ויהי האיש ההוא, גדול מכל-בני-קדם.  ד והלכו בניו ועשו משתה, בית איש יומו; ושלחו, וקראו לשלשת אחיתיהם, לאכל ולשתות, עמהם.  ה ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם, והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם--כי אמר איוב, אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם:  ככה יעשה איוב, כל-הימים.  {פ}

ו ויהי היום--ויבאו בני האלהים, להתיצב על-יהוה; ויבוא גם-השטן, בתוכם.  ז ויאמר יהוה אל-השטן, מאין תבא; ויען השטן את-יהוה, ויאמר, משוט בארץ, ומהתהלך בה.  ח ויאמר יהוה אל-השטן, השמת לבך על-עבדי איוב:  כי אין כמהו בארץ, איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע.  ט ויען השטן את-יהוה, ויאמר:  החנם, ירא איוב אלהים.  י הלא-את אתה שכת בעדו ובעד-ביתו, ובעד כל-אשר-לו--מסביב:  מעשה ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ.  יא ואולם שלח-נא ידך, וגע בכל-אשר-לו--אם-לא על-פניך, יברכך.  יב ויאמר יהוה אל-השטן, הנה כל-אשר-לו בידך--רק אליו, אל-תשלח ידך; ויצא, השטן, מעם, פני יהוה.  יג ויהי, היום; ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין, בבית אחיהם הבכור.  יד ומלאך בא אל-איוב, ויאמר:  הבקר היו חרשות, והאתנות רעות על-ידיהם.  טו ותפל שבא ותקחם, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואמלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  טז עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, אש אלהים נפלה מן-השמים, ותבער בצאן ובנערים ותאכלם; ואמלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  יז עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על-הגמלים ויקחום, ואת-הנערים הכו לפי-חרב; ואמלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  יח עד זה מדבר, וזה בא ויאמר:  בניך ובנותיך אכלים ושתים יין, בבית אחיהם הבכור.  יט והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פנות הבית, ויפל על-הנערים, וימותו; ואמלטה רק-אני לבדי, להגיד לך.  כ ויקם איוב ויקרע את-מעלו, ויגז את-ראשו; ויפל ארצה, וישתחו.  כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי, וערם אשוב שמה--יהוה נתן, ויהוה לקח; יהי שם יהוה, מברך.  כב בכל-זאת, לא-חטא איוב; ולא-נתן תפלה, לאלהים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - איוב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב