תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כב

א אם במחתרתא ישתכח גנבא, ויתמחי וימות--לית ליה, דם.  ב אם עינא דסהדיא נפלת עלוהי, דמא ליה:  שלמא ישלים--אם לית ליה, ויזדבן בגנובתיה.  ג אם אשתכחא תשתכח בידיה גנובתא, מתור עד חמר עד אימר--אינון חיין:  על חד תרין, ישלים.  {ס}

ד ארי יוכיל גבר, חקל או כרם, וישלח ית בעיריה, וייכול בחקל אוחרן--שפר חקליה ושפר כרמיה, ישלים.  {ס}

ה ארי ייתפק נור וישכח כובין, וייכול גדישין, או קמא, או חקל--שלמא ישלים, דאדליק ית דליקתא.  {ס}

ו ארי ייתין גבר לחבריה כסף או מנין, למיטר, ויתגנבון, מבית גוברא--אם ישתכח גנבא, ישלים על חד תרין.  ז אם לא ישתכח גנבא, ויתקרב מריה דביתא לקדם דייניא:  אם לא אושיט ידיה, במא דמסר ליה חבריה.  ח על כל פתגם דחוב על תור על חמר על אימר על כסו על כל אבידתא, דיימר ארי הוא דין--לקדם דייניא, ייעול דין תרוויהון:  דיחייבון דייניא, ישלים על חד תרין לחבריה.  {ס}

ט ארי ייתין גבר לחבריה חמר או תור או אימר, וכל בעירא--למיטר; ומית או איתבר או אשתבי, לית דחזי.  י מומתא דה', תהי בין תרוויהון--אם לא אושיט ידיה, במא דמסר ליה חבריה; ויקביל מריה מיניה מומתא, ולא ישלים.  יא ואם אתגנבא יתגניב, מעימיה--ישלים, למרוהי.  יב אם איתברא ייתבר, ייתי סהדין:  דתביר, לא ישלים.  {פ}

יג וארי ישאל גבר מן חבריה, וייתבר או ימות; מריה לית עימיה, שלמא ישלים.  יד אם מריה עימיה, לא ישלים:  אם אגירא הוא, עאל באגריה.  {ס}

טו וארי ישדיל גבר, בתולתא דלא מארסא--וישכוב עימה:  קיימא יקיימינה ליה, לאיתו.  טז אם מצבא לא יצבי אבוהא, למיתנה ליה--כספא יתקול, כמוהרי בתולתא.  {ס}

יז חרשא, לא תחי.  יח כל דישכוב עם בעירא, אתקטלא יתקטיל.  {ס}

יט דידבח לטעוות עממיא, יתקטיל--אלהין לשמא דה', בלחודוהי.  כ ולגיורא לא תונון, ולא תעיקון:  ארי דיירין הוויתון, בארעא דמצריים.  כא כל ארמלא וייתם, לא תענון.  כב אם ענאה תעני, יתיה--ארי אם מקבל יקבל קודמיי, קבלא אקביל קבילתיה.  כג ויתקף רוגזי, ואקטול יתכון בחרבא; ויהויין נשיכון ארמלן, ובניכון יתמין.  {פ}

כד אם כספא תוזיף בעמי, לעניא דעימך--לא תהי ליה, כרשיא; לא תשוון עלוהי, חיבוליא.  כה אם משכונא תיסב, כסותא דחברך--עד מיעל שמשא, תתיביניה ליה.  כו ארי היא כסותיה בלחודה, היא תותביה למשכיה; במא ישכוב--ויהי ארי יקבל קודמיי, ואקביל קבילתיה ארי חננא אנא.  {ס}

כז דיינא, לא תקיל; ורבא בעמך, לא תלוט.  כח ביכורך ודמעך, לא תאחר; בוכרא דבנך, תפריש קודמיי.  כט כין תעביד לתורך, לענך:  שבעא יומין יהי עם אימיה, ביומא תמינאה תפרשיניה קודמיי.  ל ואנשין קדישין, תהון קודמיי; ובסר תליש מן חיווא חיא לא תיכלון, לכלבא תרמון יתיה.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ