תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לג

א ומליל ה' עם משה, איזיל סק מכא--את ועמא, דאסיקתא מארעא דמצריים:  לארעא, דקיימית לאברהם ליצחק וליעקוב למימר, לבנך, אתנינה.  ב ואשלח קודמך, מלאכא; ואתריך, ית כנענאי אמוראי, וחיתאי ופריזאי, חיוואי ויבוסאי.  ג לארע עבדא חלב, ודבש:  ארי לא אסליק שכינתי מבינך, ארי עם קשי קדל את--דלמא אשיצינך, באורחא.  ד ושמע עמא, ית פתגמא בישא הדין--ואתאבלו; ולא שוו גבר תיקון זיניה, עלוהי.  ה ואמר ה' למשה, אימר לבני ישראל אתון עם קשי קדל--שעה חדא אסליק שכינתי מבינך, ואשיצינך; וכען, אעד תיקון זינך מינך--גלי קודמיי, מא אעביד לך.  ו ואעדו בני ישראל ית תיקון זינהון, מטורא דחורב.  ז ומשה נסיב ית משכנא ופרסיה ליה מברא למשריתא, ארחיק מן משריתא, וקרי ליה, משכן בית אולפנא; והוי, כל דתבע אולפן מן קודם ה', נפיק למשכן בית אולפנא, דמברא למשריתא.  ח והוי, כד נפיק משה למשכנא, קיימין כל עמא, ומתעתדין גבר בתרע משכניה; ומסתכלין אחורי משה, עד דעליל למשכנא.  ט והוי, כד עליל משה למשכנא, נחית עמודא דעננא, וקאים בתרע משכנא; ומתמלל, עם משה.  י וחזן כל עמא ית עמודא דעננא, קאים בתרע משכנא; וקיימין כל עמא וסגדין, גבר בתרע משכניה.  יא וממליל ה' עם משה ממלל עם ממלל, כמא דימליל גוברא עם חבריה; ותאיב, למשריתא, ומשומשניה יהושוע בר נון עולימא, לא עדי מגו משכנא.  {פ}

יב ואמר משה קודם ה', חזי דאת אמר לי אסיק ית עמא הדין, ואת לא הודעתני, ית דתשלח עימי; ואת אמרת רביתך בשום, ואף אשכחתא רחמין קודמיי.  יג וכען אם כען אשכחית רחמין קודמך, הודעני כען ית אורח טובך, ואדע רחמך, בדיל דאשכח רחמין קודמך; וגלי קודמך, ארי עמך עמא הדין.  יד ואמר:  שכינתי תהך, ואניח לך.  טו ואמר, קודמוהי:  אם לית שכינתך מהלכא ביננא, לא תסקיננא מכא.  טז ובמא יתיידע הכא, ארי אשכחית רחמין קודמך אנא ועמך--הלא, במהך שכינתך עימנא; ויתעבדן לנא פרישן, לי ולעמך, משוניי מכל עמא, דעל אפי ארעא.  {פ}

יז ואמר ה' למשה, אף ית פתגמא הדין דמלילתא אעביד:  ארי אשכחתא רחמין קודמיי, ורביתך בשום.  יח ואמר:  אחזיני כען, ית יקרך.  יט ואמר, אנא אעבר כל טובי על אפך, ואקרי בשמא דה', קודמך; ואחון למאן דאחון, וארחים על מאן דארחים.  כ ואמר, לא תיכול למחזי ית אפי שכינתי:  ארי לא יחזינני אנשא, ויתקיים.  כא ואמר ה', הא אתר מתוקן קודמיי; ותתעתד, על טינרא.  כב ויהי במעבר יקרי, ואשווינך במערת טינרא; ואגין במימרי עלך, עד דאעבר.  כג ואעדי, ית דברת יקרי, ותחזי, ית דבתריי; ודקדמיי, לא ייתחזון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ