תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כ

א ומליל ה', ית כל פתגמיא האילין למימר.  {ס}

ב אנא ה' אלהך, דאפיקתך מארעא דמצריים מבית עבדותא:  לא יהוי לך אלה אוחרן, בר מיני.  ג לא תעביד לך צילם, וכל דמו, דבשמיא מלעילא, ודבארעא מלרע--ודבמיא, מלרע לארעא.  ד לא תסגוד להון, ולא תפלחינין:  ארי אנא ה' אלהך, אל קנא--מסער חובי אבהן על בנין מרדין על דר תליתאי ועל דר רביעאי, לסנאיי כד משלמין בניא למחטי בתר אבהתהון.  ה ועביד טיבו, לאלפי דרין--לרחמיי, ולנטרי פיקודיי.  {ס}

ו לא תימי בשמא דה' אלהך, למגנא:  ארי לא יזכי ה', ית דיימי בשמיה לשקרא.  {פ}

ז הוי דכיר ית יומא דשבתא, לקדשותיה.  ח שיתא יומין תפלח, ותעביד כל עבידתך.  ט ויומא, שביעאה--שבתא, קודם ה' אלהך:  לא תעביד כל עבידא את וברך וברתך, עבדך ואמתך ובעירך, וגיורך, דבקרווך.  י ארי שיתא יומין עבד ה' ית שמיא וית ארעא, ית ימא וית כל דבהון, ונח, ביומא שביעאה; על כין, בריך ה' ית יומא דשבתא--וקדשיה.  {ס}

יא יקר ית אבוך, וית אימך--בדיל, דיירכון יומך, על ארעא, דה' אלהך יהיב לך.  {ס}

יב לא תקטול נפש,  {ס}  לא תגוף;  {ס}  לא תגנוב,  {ס}  לא תסהיד בחברך סהדותא דשקרא.  {ס}

יג לא תחמיד, בית חברך;  {ס}  לא תחמיד איתת חברך, ועבדיה ואמתיה ותוריה וחמריה, וכול, דלחברך.  {פ}

יד וכל עמא חזן ית קליא וית בעוריא, וית קל שופרא, וית טורא, דתנן; וחזא עמא וזעו, וקמו מרחיק.  טו ואמרו, למשה, מליל את עימנא, ונקביל; ולא יתמלל עימנא מן קודם ה', דלמא נמות.  טז ואמר משה לעמא, לא תדחלון, ארי בדיל לנסאה יתכון, אתגלי לכון יקרא דה'; ובדיל, דתהי דחלתיה על אפיכון--בדיל דלא תחובון.  יז וקם עמא, מרחיק; ומשה קריב לצד אמיטתא, דתמן יקרא דה'.  {ס}

יח ואמר ה' למשה, כדנן תימר לבני ישראל:  אתון חזיתון--ארי מן שמיא, מלילית עימכון.  יט לא תעבדון, קודמיי:  דחלן דכסף ודחלן דדהב, לא תעבדון לכון.  כ מדבח אדמתא, תעביד קודמיי, ותהי דבח עלוהי ית עלוותך וית נכסת קודשך, מן ענך ומן תורך; בכל אתר דאשרי שכינתי, לתמן אשלח ברכתי לך ואברכינך.  כא ואם מדבח אבנין תעביד קודמיי, לא תבני יתהון פסילן:  דלמא תרים חרבך עלה, ותחלינה.  כב ולא תיסק בדרגין, על מדבחי:  דלא תתגלי ערייתך, עלוהי.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ