תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כד

א ולמשה אמר סק לקדם ה', את ואהרון נדב ואביהוא, ושבעין, מסבי ישראל; ותסגדון, מרחיק.  ב ויתקרב משה בלחודוהי לקדם ה', ואינון לא יתקרבון; ועמא, לא ייסקון עימיה.  ג ואתא משה, ואשתעי לעמא ית כל פתגמיא דה', וית, כל דיניא; ואתיב כל עמא קלא חד, ואמרו, כל פתגמיא דמליל ה', נעביד.  ד וכתב משה, ית כל פתגמיא דה', ואקדים בצפרא, ובנא מדבחא בשיפולי טורא; ותרתא עסרי קמא, לתרי עסר שבטיא דישראל.  ה ושלח, ית בכורי בני ישראל, ואסיקו, עלוון; ונכיסו נכסת קודשין, קודם ה'--תורין.  ו ונסיב משה פלגות דמא, ושווי במזרקיא; ופלגות דמא, זרק על מדבחא.  ז ונסיב ספרא דקיימא, וקרא קודם עמא; ואמרו, כול דמליל ה' נעביד ונקביל.  ח ונסיב משה ית דמא, וזרק על מדבחא לכפרא על עמא; ואמר, הא דין דם קיימא דגזר ה' עימכון, על כל פתגמיא, האילין.  ט וסליק משה, ואהרון--נדב, ואביהוא, ושבעין, מסבי ישראל.  י וחזו, ית יקר אלהא דישראל; ותחות כורסי יקריה, כעובד אבן טבא, וכמחזי שמיא, לברירו.  יא ולרברבי בני ישראל, לא הוה נזקא; וחזו, ית יקרא דה', והוו חדן בקורבניהון דאתקבלו כאילו אכלין, ושתן.  {ס}

יב ואמר ה' למשה, סק לקדמיי לטורא--והוי תמן; ואתין לך ית לוחי אבנא, ואורייתא ותפקידתא, דכתבית, לאלופיהון.  יג וקם משה, ויהושוע משומשניה; וסליק משה, לטורא דאתגלי עלוהי יקרא דה'.  יד ולסביא אמר אוריכו לנא הכא, עד דנתוב לוותכון; והא אהרון וחור עימכון, מאן דאית ליה דינא יתקרב לקדמיהון.  טו וסליק משה, לטורא; וחפא עננא, ית טורא.  טז ושרא יקרא דה' על טורא דסיניי, וחפהי עננא שיתא יומין; וקרא למשה ביומא שביעאה, מגו עננא.  יז וחיזו יקרא דה', כאישא אכלא בריש טורא, לעיני, בני ישראל.  יח ועאל משה בגו עננא, וסליק לטורא; והוה משה, בטורא, ארבעין יממין, וארבעין לילוון.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ