תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק לב

א וחזא עמא, ארי אוחר משה למיחת מן טורא; ואתכניש עמא על אהרון, ואמרו ליה קום עביד לנא דחלן דיהכון קודמנא--ארי דין משה גוברא דאסקנא מארעא דמצריים, לא ידענא מא הוה ליה.  ב ואמר להון, אהרון, פריקו קדשי דדהבא, דבאודני נשיכון בניכון ובנתכון; ואיתו, לוותי.  ג ופריקו, כל עמא, ית קדשי דדהבא, דבאודניהון; ואיתיאו, לוות אהרון.  ד ונסיב מידהון, וצר יתיה בזיפא, ועבדיה, עיגל מתכא; ואמרו--אילין דחלתך ישראל, דאסקוך מארעא דמצריים.  ה וחזא אהרון, ובנא מדבחא קודמוהי; וקרא אהרון ואמר, חגא קודם ה' מחר.  ו ואקדימו, ביומא דבתרוהי, ואסיקו עלוון, וקריבו נכסן; ואסחר עמא למיכל ולמשתי, וקמו לחייכא.  {פ}

ז ומליל ה', עם משה:  איזיל חות--ארי חביל עמך, דאסיקתא מארעא דמצריים.  ח סטו בפריע, מן אורחא דפקידתינון--עבדו להון, עיגל מתכא; וסגידו ליה, ודבחו ליה, ואמרו, אילין דחלתך ישראל דאסקוך מארעא דמצריים.  ט ואמר ה', למשה:  גלי קודמיי עמא הדין, והא עם קשי קדל הוא.  י וכען אנח בעותך מן קודמיי, ויתקף רוגזי בהון ואשיצינון; ואעביד יתך, לעם סגי.  יא וצלי משה, קודם ה' אלהיה; ואמר, למא ה' יתקף רוגזך בעמך, דאפיקתא מארעא דמצריים, בחיל רב וביד תקיפא.  יב למא יימרון מצראי למימר, בבישא אפיקינון לקטלא יתהון ביני טוריא, ולשיציותהון, מעל אפי ארעא; תוב מתקוף רוגזך, תוב מן בשתא דמלילתא למעבד לעמך.  יג אידכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדך, דקיימתא להון במימרך, ומלילתא עימהון, אסגי ית בניכון ככוכבי שמיא; וכל ארעא הדא דאמרית, אתין לבניכון, ויחסנון, לעלם.  יד ותב, ה', מן בשתא, דמליל למעבד לעמיה.  {פ}

טו ואתפני ונחת משה, מן טורא, ותרין לוחי סהדותא, בידיה:  לוחי, כתיבין מתרין עבריהון--מכא ומכא, אינון כתיבין.  טז ולוחיא--עובדא דה', אינון; וכתבא, כתבא דה' הוא--מפרש, על לוחיא.  יז ושמע יהושוע ית קל עמא, כד מייבבין; ואמר, למשה, קל קרבא, במשריתא.  יח ואמר, לא קל גיברין דנצחין בקרבא, ואף לא קל, חלשין דמיתברין; קל דמחייכין, אנא שמע.  יט והוה, כד קריב למשריתא, וחזא ית עגלא, וחינגין; ותקיף רוגזא דמשה, ורמא מידוהי ית לוחיא, ותבר יתהון, בשיפולי טורא.  כ ונסיב ית עגלא דעבדו, ואוקיד בנורא, ושף, עד דהוה דקיק; ודרא על אפי מיא, ואשקי ית בני ישראל.  כא ואמר משה לאהרון, מא עבד לך עמא הדין:  ארי איתיתא עלוהי, חובא רבא.  כב ואמר אהרון, לא יתקף רוגזא דריבוני; את ידעת ית עמא, ארי בביש הוא.  כג ואמרו לי--עביד לנא דחלן, דיהכון קודמנא:  ארי דין משה גוברא, דאסקנא מארעא דמצריים--לא ידענא, מא הוה ליה.  כד ואמרית להון למאן דהבא, פריקו ויהבו לי; ורמיתיה בנורא, ונפק עגלא הדין.  כה וחזא משה ית עמא, ארי בטיל הוא:  ארי בטילינון אהרון, לאסבותהון שום ביש בדריהון.  כו וקם משה, בתרע משריתא, ואמר, מאן דחליא דה' ייתון לוותי; ואתכנישו לוותיה, כל בני לוי.  כז ואמר להון, כדנן אמר ה' אלהא דישראל, שוו גבר חרביה, על ירכיה; עיברו ותובו מתרע לתרע, במשריתא, וקטולו גבר ית אחוהי וגבר ית חבריה, ואנש ית קריביה.  כח ועבדו בני לוי, כפתגמא דמשה; ונפל מן עמא ביומא ההוא, כתלתא אלפין גוברא.  כט ואמר משה, קריבו ידכון יומא דין קורבנא קודם ה', ארי גבר בבריה, ובאחוהי--ולאיתאה עליכון יומא דין, ברכן.  ל והוה, ביומא דבתרוהי, ואמר משה לעמא, אתון חבתון חובא רבא; וכען אסק לקדם ה', מאים אכפר על חוביכון.  לא ותב משה לקדם ה', ואמר:  בבעו, חב עמא הדין חובא רבא, ועבדו להון, דחלן דדהב.  לב וכען, אם שבקת לחוביהון; ואם לא--מחיני כען, מספרך דכתבתא.  לג ואמר ה', למשה:  מאן דחב קודמיי, אמחיניה מספרי.  לד וכען איזיל דבר ית עמא, לאתרא דמלילית לך--הא מלאכי, יהך קודמך; וביום אסערותי, ואסער עליהון חוביהון.  לה ומחא ה', ית עמא, על דאשתעבדו לעגלא, דעבד אהרון.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ