תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ח

א ואמר ה', למשה, אימר לאהרון ארים ית ידך בחוטרך, על נהריא על אריתיא ועל אגמיא; ואסיק ית עורדעניא, על ארעא דמצריים.  ב וארים אהרון ית ידיה, על מיא דמצראי; וסליקו, עורדעניא, וחפו, ית ארעא דמצריים.  ג ועבדו כין חרשיא, בלחשיהון; ואסיקו ית עורדעניא, על ארעא דמצריים.  ד וקרא פרעה למשה ולאהרון, ואמר צלו קודם ה', ויעדי עורדעניא, מיני ומעמי; ואשלח, ית עמא, וידבחון, קודם ה'.  ה ואמר משה לפרעה, שאל לך גבורא הב לך זמן, לאימתי אצלי עלך ועל עבדך ועל עמך, לשיצאה עורדעניא מינך ומבתך:  לחוד דבנהרא, ישתארון.  ו ואמר, למחר; ואמר, כפתגמך--בדיל דתידע, ארי לית כה' אלהנא.  ז ויעדון עורדעניא, מינך ומבתך, ומעבדך, ומעמך:  לחוד דבנהרא, ישתארון.  ח ונפק משה ואהרון, מלוות פרעה; וצלי משה קודם ה', על עיסק עורדעניא דשווי לפרעה.  ט ועבד ה', כפתגמא דמשה; ומיתו, עורדעניא, מן בתיא מן דרתא, ומן חקלתא.  י וכנשו יתהון, דגורין דגורין; וסריאו, על ארעא.  יא וחזא פרעה, ארי הות רווחתא, ויקר ית ליביה, ולא קביל מינהון:  כמא דמליל ה'.  {ס}

יב ואמר ה', למשה, אימר לאהרון, ארים ית חוטרך ומחי ית עפרא דארעא; ויהי לקלמתא, בכל ארעא דמצריים.  יג ועבדו כין, וארים אהרון ית ידיה בחוטריה ומחא ית עפרא דארעא, והות קלמתא, באנשא ובבעירא:  כל עפרא דארעא הות קלמתא, בכל ארעא דמצריים.  יד ועבדו כין חרשיא בלחשיהון לאפקא ית קלמתא, ולא יכילו; והות, קלמתא, באנשא, ובבעירא.  טו ואמרו חרשיא לפרעה, מחא מן קודם ה' היא; ואיתקף ליבא דפרעה ולא קביל מינהון, כמא דמליל ה'.  {ס}

טז ואמר ה' למשה, אקדים בצפרא ואתעתד קודם פרעה--הא, נפיק למיא; ותימר ליה, כדנן אמר ה', שלח עמי, ויפלחון קודמיי.  יז ארי אם לייתך, משלח ית עמי--האנא משלח בך ובעבדך ובעמך ובבתך, ית ערובא; ויתמלון בתי מצריים, ית ערובא, ואף ארעא, דאינון עלה.  יח ואפריש ביומא ההוא ית ארעא דגושן, דעמי שרי עלה, בדיל דלא למהוי תמן, ערובא--בדיל דתידע, ארי אנא ה' שליט בגו ארעא.  יט ואשווי פורקן לעמי, ועל עמך אייתי מחא; למחר יהי, אתא הדין.  כ ועבד ה', כין, ואתא ערובא תקיף, לבית פרעה ולבית עבדוהי; ובכל ארעא דמצריים אתחבלת ארעא, מן קודם ערובא.  כא וקרא פרעה, למשה ולאהרון; ואמר, איזילו דבחו קודם אלהכון--בארעא.  כב ואמר משה, לא תקין למעבד כין, ארי בעירא דמצראי דחלין ליה, מיניה אנחנא נסבין לדבחא קודם ה' אלהנא:  הא נדבח ית בעירא דמצראי דחלין ליה, ואינון יהון חזן--הלא יימרון למרגמנא.  כג מהלך תלתא יומין, ניזיל במדברא; ונדבח קודם ה' אלהנא, כמא דיימר לנא.  כד ואמר פרעה, אנא אשלח יתכון ותדבחון קודם ה' אלהכון במדברא--לחוד ארחקא לא תרחקון, למיזל; צלו, עליי.  כה ואמר משה, הא אנא נפיק מעימך ואצלי קודם ה', ויעדי ערובא מפרעה מעבדוהי ומעמיה, מחר:  לחוד, לא יוסיף פרעה לשקרא, בדיל דלא לשלחא ית עמא, לדבחא קודם ה'.  כו ונפק משה, מלוות פרעה; וצלי, קודם ה'.  כז ועבד ה', כפתגמא דמשה, ואעדי ערובא, מפרעה מעבדוהי ומעמיה:  לא אשתאר, חד.  כח ויקר פרעה ית ליביה, אף בזמנא הדא; ולא שלח, ית עמא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ