תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כח

א ואת קריב לוותך ית אהרון אחוך וית בנוהי עימיה, מגו בני ישראל--לשמשא קודמיי:  אהרון--נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר, בני אהרון.  ב ותעביד לבושי קודשא, לאהרון אחוך, ליקר, ולתושבחא.  ג ואת, תמליל עם כל חכימי ליבא, דאשלימית עימהון, רוח חוכמא; ויעבדון ית לבושי אהרון, לקדשותיה--לשמשא קודמיי.  ד ואילין לבושיא דיעבדון, חושנא ואיפודא ומעילא, וכיתונין מרמצן, מצנפן והמיינין; ויעבדון לבושי קודשא לאהרון אחוך, ולבנוהי--לשמשא קודמיי.  ה ואינון ייסבון ית דהבא, וית תכלא וית ארגוונא, וית צבע זהורי, וית בוצא.  {פ}

ו ויעבדון, ית איפודא:  דהבא תכלא וארגוונא צבע זהורי, ובוץ שזיר--עובד אומן.  ז תרין כתפין מלפפן, יהון ליה על תרין סטרוהי--ויתלפף.  ח והמיין תיקוניה דעלוהי, כעובדיה מיניה יהי:  דהבא, תכלא וארגוונא וצבע זהורי--ובוץ שזיר.  ט ותיסב, ית תרתין אבני בורלא; ותגלוף עליהון, שמהת בני ישראל.  י שיתא, משמהתהון, על, אבנא חדא; וית שמהת שיתא דאשתארו, על אבנא תנייתא--כתולדתהון.  יא עובד אומן, אבן טבא--כתב מפרש כגלף דעזקא תגלוף ית תרתין אבניא, על שמהת בני ישראל; משקען מרמצן דדהב, תעביד יתהון.  יב ותשווי ית תרתין אבניא, על כתפי איפודא, אבני דוכרנא, לבני ישראל; וייטול אהרון ית שמהתהון קודם ה', על תרין כתפוהי--לדוכרנא.  {ס}

יג ותעביד מרמצן, דדהב.  יד ותרתין תיכין דדהב דכי, מתחמן תעביד יתהון עובד גדילו; ותיתין ית תיכיא גדילתא, על מרמצתא.  {ס}

טו ותעביד חושן דינא, עובד אומן--כעובד איפודא, תעבדיניה; דהבא תכלא וארגוונא וצבע זהורי, ובוץ שזיר--תעביד יתיה.  טז מרובע יהי, עיף; זרתא אורכיה, וזרתא פותייה.  יז ותשלים ביה אשלמות אבנא, ארבעא סדרין דאבן טבא:  סדרא קדמאה, סמקן ירקן וברקן--סדרא, חד.  יח וסדרא, תניינא--אזמרגדין שבזיז, וסבהלום.  יט וסדרא, תליתאה--קנכירי טרקיא, ועין עגלא.  כ וסדרא, רביעאה--כרום ימא ובורלא, ופנתירי; מרמצן בדהב יהון, באשלמותהון.  כא ואבניא יהויין על שמהת בני ישראל, תרתא עסרי--על שמהתהון; כתב מפרש כגלף דעזקא, גבר על שמיה, יהויין, לתרי עסר שבטין.  כב ותעביד על חושנא תיכין מתחמן, עובד גדילו, דדהב, דכי.  כג ותעביד, על חושנא, תרתין, עזקן דדהב; ותיתין, ית תרתין עזקתא, על תרין, סטרי חושנא.  כד ותיתין, ית תרתין גדילן דדהב, על תרתין, עזקתא--בסטרי, חושנא.  כה וית תרתין גדילן דעל תרין סטרוהי, תיתין על תרתין מרמצתא; ותיתין על כתפי איפודא, לוקביל אפוהי.  כו ותעביד, תרתין עזקן דדהב, ותשווי יתהון, על תרין סטרי חושנא--על ספתיה, דלעברא דאיפודא לגיו.  כז ותעביד, תרתין עזקן דדהב, ותיתין יתהון על תרין כתפי איפודא מלרע מלוקביל אפוהי, לוקביל בית לופי--מעילווי, להמיין איפודא.  כח ויחדון ית חושנא מעזקתיה לעזקת איפודא, בחוטא דתכילתא, למהוי, על המיין איפודא; ולא יתפרק חושנא, מעילווי איפודא.  כט וייטול אהרון ית שמהת בני ישראל בחושן דינא, על ליביה--במיעליה לקודשא:  לדוכרנא קודם ה', תדירא.  ל ותיתין בחושן דינא, ית אוריא וית תומיא, ויהון על ליבא דאהרון, במיעליה לקדם ה'; וייטול אהרון ית דין בני ישראל על ליביה, קודם ה'--תדירא.  {ס}

לא ותעביד ית מעיל איפודא, גמיר תכלא.  לב ויהי פומיה, כפיל לגוויה; תורא יהי מקף לפומיה סחור סחור עובד מחי, כפום שריין יהי ליה--דלא יתבזע.  לג ותעביד על שיפולוהי, רימוני תכלא וארגוונא וצבע זהורי--על שיפולוהי, סחור סחור; וזגין דדהב ביניהון, סחור סחור.  לד זגא דדהבא ורימונא, זגא דדהבא ורימונא, על שיפולי מעילא, סחור סחור.  לה ויהי על אהרון, לשמשא; וישתמע קליה במיעליה לקודשא לקדם ה', ובמיפקיה--ולא ימות.  {ס}

לו ותעביד ציצא, דדהב דכי; ותגלוף עלוהי כתב מפרש, קודש לה'.  לז ותשווי יתיה על חוטא דתכילתא, ויהי על מצנפתא; לוקביל אפי מצנפתא, יהי.  לח ויהי, על בית עינוהי דאהרון, וייטול אהרון ית עווית קודשיא דיקדשון בני ישראל, לכל מתנת קודשיהון; ויהי על בית עינוהי תדירא, לרעווא להון קודם ה'.  לט ותרמיץ כיתונא דבוצא, ותעביד מצנפתא דבוצא; והמיין תעביד, עובד צייר.  מ ולבני אהרון תעביד כיתונין, ותעביד להון המיינין; וקובעין תעביד להון, ליקר ולתושבחא.  מא ותלביש יתהון ית אהרון אחוך, וית בנוהי עימיה; ותרבי יתהון ותקריב ית קורבנהון, ותקדיש יתהון--וישמשון קודמיי.  מב ועביד להון מכנסין דבוץ, לכסאה בסר ערייא; מחרצין ועד ירכן, יהון.  מג ויהון על אהרון ועל בנוהי במיעלהון למשכן זמנא, או במקרבהון למדבחא לשמשא בקודשא, ולא יקבלון חובא, ולא ימותון:  קיים עלם ליה, ולבנוהי בתרוהי.  {ס}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ