תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק כג

א לא תקביל, שימע דשקר; לא תשווי ידך עם חייבא, למהוי ליה סהיד שקר.  ב לא תהי בתר סגיאי, לאבאשא; ולא תתמנע מלאלפא מא דבעינך על דינא, בתר סגיאי--שלים דינא.  ג ועל מסכינא, לא תרחים בדיניה.  {ס}

ד ארי תערע תורא דסנאך, או חמריה--דטעי:  אתבא תתיביניה, ליה.  {ס}

ה ארי תחזי חמרא דסנאך, רביע תחות טועניה, ותתמנע, מלמשקל ליה--משבק תשבוק מא דבליבך עלוהי, ותפריק עימיה.  {ס}

ו לא תצלי דין מסכינך, בדיניה.  ז מפתגמא דשקרא, הוי רחיק; ודזכי ודנפק דכי מן דינא לא תקטול, ארי לא אזכי חייבא.  ח ושוחדא, לא תקביל:  ארי שוחדא מעוור עיני חכימין, ומקלקיל פתגמין תריצין.  ט ולגיורא, לא תעיקון; ואתון, ידעתון ית נפשא דגיורא--ארי דיירין הוויתון, בארעא דמצריים.  י ושית שנין, תזרע ית ארעך; ותכנוש, ית עללתה.  יא ושביעיתא תשמטינה ותרטשינה, וייכלון מסכיני עמך, ושארהון, תיכול חית ברא; כין תעביד לכרמך, לזיתך.  יב שיתא יומין תעביד עובדך, וביומא שביעאה תנוח--בדיל דינוח, תורך וחמרך, וישקוט בר אמתך, וגיורא.  יג ובכול דאמרית לכון, תסתמרון; ושום טעוות עממיא לא תדכרון, לא ישתמע על פומכון.  יד תלת זמנין, תיחגון קודמיי בשתא.  טו ית חגא דפטיריא, תיטר--שבעא יומין תיכול פטירא כמא דפקידתך לזמן ירחא דאביבא, ארי ביה נפקתא ממצריים; ולא ייתחזון קודמיי, ריקנין.  טז וחגא דחצדא ביכורי עובדך, דתזרע בחקלא; וחגא דכנשא במיפקה דשתא, במכנשך ית עובדך מן חקלא.  יז תלת זמנין, בשתא--ייתחזון, כל דכורך, קודם, ריבון עלמא ה'.  יח לא תיכוס על חמיע, דם פסחי; ולא יביתון בר ממדבחא תרבי נכסת חגא, עד צפרא.  יט ריש, ביכורי ארעך, תייתי, לבית מקדשא דה' אלהך; לא תיכלון בסר, בחלב.  {פ}

כ הא אנא שלח מלאכא, קודמך, למיטרך, באורחא; ולאעלותך, לאתרא דאתקינית.  כא אסתמר מן קודמוהי וקביל למימריה, לא תסריב לקבליה:  ארי לא ישבוק לחוביכון, ארי בשמי מימריה.  כב ארי אם קבלא תקביל, למימריה, ותעביד, כול דאמליל--ואסני, ית סנאך, ואעיק, לדמעיקין לך.  כג ארי יהך מלאכי, קודמך, ויעילינך לוות אמוראי וחיתאי, ופריזאי וכנענאי חיוואי ויבוסאי; ואשיצינון.  כד לא תסגוד לטעוותהון ולא תפלחינין, ולא תעביד כעובדיהון:  ארי פגרא תפגרינון, ותברא תתבר קמתהון.  כה ותפלחון, קודם ה' אלהכון, ויבריך ית מיכלך, וית משתייך; ואעדי מרעין בישין, מבינך.  {ס}

כו לא תהי תכלא ועקרא, בארעך; ית מניין יומך, אשלים.  כז ית אימתי, אשלח קודמך, ואשגיש ית כל עמא, דאת אתי לאגחא קרבא בהון; ואמסר ית כל בעלי דבבך קודמך, מחזרי קדל.  כח ואשלח ית ערעיתא, קודמך; ותתריך, ית חיוואי ית כנענאי וית חיתאי--מן קודמך.  כט לא אתריכינון מן קודמך, בשתא חדא:  דלמא תהי ארעא צדיא, ותסגי עלך חית ברא.  ל זעיר זעיר אתריכינון, מן קודמך, עד דתסגי, ותחסין ית ארעא.  לא ואשווי ית תחומך, מימא דסוף ועד ימא דפלשתאי, וממדברא, עד פרת:  ארי אמסר בידכון, ית יתבי ארעא, ותתריכינון, מן קודמך.  לב לא תגזר להון ולטעוותהון, קיים.  לג לא ייתבון בארעך, דלמא יחייבון יתך קודמיי:  ארי תפלח ית טעוותהון, ארי יהון לך לתקלא.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ