תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ


שמות פרק ו

א ואמר ה', למשה, כען תחזי, דאעביד לפרעה:  ארי ביד תקיפא, ישלחינון, וביד תקיפא, יתריכינון מארעיה.  {ס}

ב ומליל ה', עם משה; ואמר ליה, אנא ה'.  ג ואתגליתי, לאברהם ליצחק וליעקוב--באל שדיי; ושמי ה', לא הודעית להון.  ד ואף אקימית ית קיימי עימהון, למיתן להון ית ארעא דכנען--ית ארע תותבותהון, דאיתותבו בה.  ה ואף קודמיי שמיע, ית קבילת בני ישראל, דמצראי, מפלחין בהון; ודכירנא, ית קיימי.  ו בכין אימר לבני ישראל, אנא ה', ואפיק יתכון מגו דחוק פולחן מצראי, ואשיזיב יתכון מפולחנהון; ואפרוק יתכון בדרע מרמם, ובדינין רברבין.  ז ואקריב יתכון קודמיי לעם, ואהוי לכון לאלה; ותידעון, ארי אנא ה' אלהכון, דאפיק יתכון, מגו דחוק פולחן מצראי.  ח ואעיל יתכון, לארעא, דקיימית במימרי, למיתן יתה לאברהם ליצחק וליעקוב; ואתין יתה לכון ירותא, אנא ה'.  ט ומליל משה כין, עם בני ישראל; ולא קבילו, מן משה, מעייק רוח, ומפולחנא דהוה קשי עליהון.  {פ}

י ומליל ה', עם משה למימר.  יא עול מליל, עם פרעה מלכא דמצריים; וישלח ית בני ישראל, מארעיה.  יב ומליל משה, קודם ה' למימר:  הא בני ישראל, לא קבילו מיני, ואיכדין יקביל מיני פרעה, ואנא יקיר ממלל.  {פ}

יג ומליל ה', עם משה ולאהרון, ופקידינון לוות בני ישראל, ולוות פרעה מלכא דמצריים--לאפקא ית בני ישראל, מארעא דמצריים.  {ס}

יד אילין, רישי בית אבהתהון:  בני ראובן בוכרא דישראל, חנוך ופלוא חצרון וכרמי--אילין, זרעיית ראובן.  טו ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר, ושאול, בר כנעניתא; אילין, זרעיית שמעון.  טז ואילין שמהת בני לוי, לתולדתהון--גרשון, וקהת ומררי; ושני חיי לוי, מאה ותלתין ושבע שנין.  יז בני גרשון לבני ושמעי, לזרעייתהון.  יח ובני קהת--עמרם ויצהר, וחברון ועוזיאל; ושני חיי קהת, מאה ותלתין ותלת שנין.  יט ובני מררי, מחלי ומושי; אילין זרעיית לוי, לתולדתהון.  כ ונסיב עמרם ית יוכבד אחת אבוהי, ליה לאיתו, וילידת ליה, ית אהרון וית משה; ושני חיי עמרם, מאה ותלתין ושבע שנין.  כא ובני, יצהר--קורח ונפג, וזכרי.  כב ובני, עוזיאל--מישאל ואלצפן, וסתרי.  כג ונסיב אהרון ית אלישבע בת עמינדב, אחתיה דנחשון--ליה לאיתו; וילידת ליה, ית נדב וית אביהוא, ית אלעזר, וית איתמר.  כד ובני קורח, אסיר ואלקנה ואביאסף; אילין, זרעיית קורח.  כה ואלעזר בר אהרון נסיב ליה מבנת פוטיאל, ליה לאיתו, וילידת ליה, ית פינחס; אילין, רישי אבהת ליוואי--לזרעייתהון.  כו הוא אהרון, ומשה--דאמר ה', להון, אפיקו ית בני ישראל מארעא דמצריים, על חיליהון.  כז אינון, דממללין עם פרעה מלכא דמצריים, לאפקא ית בני ישראל, ממצריים; הוא משה, ואהרון.  כח והוה, ביומא דמליל ה' עם משה--בארעא דמצריים.  {ס}

כט ומליל ה' עם משה למימר, אנא ה'; מליל, עם פרעה מלכא דמצריים, ית כל דאנא, ממליל עימך.  ל ואמר משה, קודם ה':  הא אנא, יקיר ממלל, ואיכדין, יקביל מיני פרעה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - שמות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ