תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק לא

א וילך, משה; וידבר את-הדברים האלה, אל-כל-ישראל.  ב ויאמר אלהם, בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום--לא-אוכל עוד, לצאת ולבוא; ויהוה אמר אלי, לא תעבר את-הירדן הזה.  ג יהוה אלהיך הוא עבר לפניך, הוא-ישמיד את-הגוים האלה מלפניך--וירשתם; יהושע, הוא עבר לפניך, כאשר, דבר יהוה.  ד ועשה יהוה, להם, כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי, ולארצם--אשר השמיד, אתם.  ה ונתנם יהוה, לפניכם; ועשיתם להם--ככל-המצוה, אשר צויתי אתכם.  ו חזקו ואמצו, אל-תיראו ואל-תערצו מפניהם:  כי יהוה אלהיך, הוא ההלך עמך--לא ירפך, ולא יעזבך.  {ס}

ז ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל-ישראל חזק ואמץ--כי אתה תבוא את-העם הזה, אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם; ואתה, תנחילנה אותם.  ח ויהוה הוא ההלך לפניך, הוא יהיה עמך--לא ירפך, ולא יעזבך; לא תירא, ולא תחת.  ט ויכתב משה, את-התורה הזאת, ויתנה אל-הכהנים בני לוי, הנשאים את-ארון ברית יהוה; ואל-כל-זקני, ישראל.  י ויצו משה, אותם לאמר:  מקץ שבע שנים, במעד שנת השמטה--בחג הסכות.  יא בבוא כל-ישראל, לראות את-פני יהוה אלהיך, במקום, אשר יבחר:  תקרא את-התורה הזאת, נגד כל-ישראל--באזניהם.  יב הקהל את-העם, האנשים והנשים והטף, וגרך, אשר בשעריך--למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את-יהוה אלהיכם, ושמרו לעשות, את-כל-דברי התורה הזאת.  יג ובניהם אשר לא-ידעו, ישמעו ולמדו--ליראה, את-יהוה אלהיכם:  כל-הימים, אשר אתם חיים על-האדמה, אשר אתם עברים את-הירדן שמה, לרשתה.  {פ}

יד ויאמר יהוה אל-משה, הן קרבו ימיך למות--קרא את-יהושע והתיצבו באהל מועד, ואצונו; וילך משה ויהושע, ויתיצבו באהל מועד.  טו וירא יהוה באהל, בעמוד ענן; ויעמד עמוד הענן, על-פתח האהל.  טז ויאמר יהוה אל-משה, הנך שכב עם-אבתיך; וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר-הארץ, אשר הוא בא-שמה בקרבו, ועזבני, והפר את-בריתי אשר כרתי אתו.  יז וחרה אפי בו ביום-ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם, והיה לאכל, ומצאהו רעות רבות, וצרות; ואמר, ביום ההוא, הלא על כי-אין אלהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה.  יח ואנכי, הסתר אסתיר פני ביום ההוא, על כל-הרעה, אשר עשה:  כי פנה, אל-אלהים אחרים.  יט ועתה, כתבו לכם את-השירה הזאת, ולמדה את-בני-ישראל, שימה בפיהם:  למען תהיה-לי השירה הזאת, לעד--בבני ישראל.  כ כי-אביאנו אל-האדמה אשר-נשבעתי לאבתיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע, ודשן; ופנה אל-אלהים אחרים, ועבדום, ונאצוני, והפר את-בריתי.  כא והיה כי-תמצאן אתו רעות רבות, וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו:  כי ידעתי את-יצרו, אשר הוא עשה היום, בטרם אביאנו, אל-הארץ אשר נשבעתי.  כב ויכתב משה את-השירה הזאת, ביום ההוא; וילמדה, את-בני ישראל.  כג ויצו את-יהושע בן-נון, ויאמר חזק ואמץ--כי אתה תביא את-בני ישראל, אל-הארץ אשר-נשבעתי להם; ואנכי, אהיה עמך.  כד ויהי ככלות משה, לכתב את-דברי התורה-הזאת--על-ספר:  עד, תמם.  כה ויצו משה את-הלוים, נשאי ארון ברית-יהוה לאמר.  כו לקח, את ספר התורה הזה, ושמתם אתו, מצד ארון ברית-יהוה אלהיכם; והיה-שם בך, לעד.  כז כי אנכי ידעתי את-מריך, ואת-ערפך הקשה; הן בעודני חי עמכם היום, ממרים היתם עם-יהוה, ואף, כי-אחרי מותי.  כח הקהילו אלי את-כל-זקני שבטיכם, ושטריכם; ואדברה באזניהם, את הדברים האלה, ואעידה בם, את-השמים ואת-הארץ.  כט כי ידעתי, אחרי מותי כי-השחת תשחתון, וסרתם מן-הדרך, אשר צויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה, באחרית הימים--כי-תעשו את-הרע בעיני יהוה, להכעיסו במעשה ידיכם.  ל וידבר משה, באזני כל-קהל ישראל, את-דברי השירה, הזאת--עד, תמם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד