תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יג

א את כל-הדבר, אשר אנכי מצוה אתכם--אתו תשמרו, לעשות:  לא-תסף עליו, ולא תגרע ממנו.  {פ}

ב כי-יקום בקרבך נביא, או חלם חלום; ונתן אליך אות, או מופת.  ג ובא האות והמופת, אשר-דבר אליך לאמר:  נלכה אחרי אלהים אחרים, אשר לא-ידעתם--ונעבדם.  ד לא תשמע, אל-דברי הנביא ההוא, או אל-חולם החלום, ההוא:  כי מנסה יהוה אלהיכם, אתכם, לדעת הישכם אהבים את-יהוה אלהיכם, בכל-לבבכם ובכל-נפשכם.  ה אחרי יהוה אלהיכם תלכו, ואתו תיראו; ואת-מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו, ואתו תעבדו ובו תדבקון.  ו והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת, כי דבר-סרה על-יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים--להדיחך מן-הדרך, אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה; ובערת הרע, מקרבך.  {ס}

ז כי יסיתך אחיך בן-אמך או-בנך או-בתך או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך--בסתר לאמר:  נלכה, ונעבדה אלהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה ואבתיך.  ח מאלהי העמים, אשר סביבתיכם, הקרבים אליך, או הרחקים ממך--מקצה הארץ, ועד-קצה הארץ.  ט לא-תאבה לו, ולא תשמע אליו; ולא-תחוס עינך עליו, ולא-תחמל ולא-תכסה עליו.  י כי הרג תהרגנו, ידך תהיה-בו בראשונה להמיתו; ויד כל-העם, באחרנה.  יא וסקלתו באבנים, ומת:  כי בקש, להדיחך מעל יהוה אלהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים.  יב וכל-ישראל--ישמעו, ויראון; ולא-יוספו לעשות, כדבר הרע הזה--בקרבך.  {ס}

יג כי-תשמע באחת עריך, אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם--לאמר.  יד יצאו אנשים בני-בליעל, מקרבך, וידיחו את-ישבי עירם, לאמר:  נלכה, ונעבדה אלהים אחרים--אשר לא-ידעתם.  טו ודרשת וחקרת ושאלת, היטב; והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בקרבך.  טז הכה תכה, את-ישבי העיר ההוא--לפי-חרב:  החרם אתה ואת-כל-אשר-בה ואת-בהמתה, לפי-חרב.  יז ואת-כל-שללה, תקבץ אל-תוך רחבה, ושרפת באש את-העיר ואת-כל-שללה כליל, ליהוה אלהיך; והיתה תל עולם, לא תבנה עוד.  יח ולא-ידבק בידך מאומה, מן-החרם--למען ישוב יהוה מחרון אפו, ונתן-לך רחמים ורחמך והרבך, כאשר נשבע, לאבתיך.  יט כי תשמע, בקול יהוה אלהיך, לשמר את-כל-מצותיו, אשר אנכי מצוך היום--לעשות, הישר, בעיני, יהוה אלהיך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד