תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ו

א וזאת המצוה, החקים והמשפטים, אשר צוה יהוה אלהיכם, ללמד אתכם--לעשות בארץ, אשר אתם עברים שמה לרשתה.  ב למען תירא את-יהוה אלהיך, לשמר את-כל-חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך, אתה ובנך ובן-בנך, כל ימי חייך--ולמען, יארכן ימיך.  ג ושמעת ישראל, ושמרת לעשות, אשר ייטב לך, ואשר תרבון מאד:  כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך, לך--ארץ זבת חלב, ודבש.  {פ}

ד שמע, ישראל:  יהוה אלהינו, יהוה אחד ה ואהבת, את יהוה אלהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך, ובכל-מאדך.  ו והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום--על-לבבך.  ז ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך.  ח וקשרתם לאות, על-ידך; והיו לטטפת, בין עיניך.  ט וכתבתם על-מזזות ביתך, ובשעריך.  {ס}

י והיה כי יביאך יהוה אלהיך, אל-הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב--לתת לך:  ערים גדלת וטבת, אשר לא-בנית.  יא ובתים מלאים כל-טוב, אשר לא-מלאת, וברת חצובים אשר לא-חצבת, כרמים וזיתים אשר לא-נטעת; ואכלת, ושבעת.  יב השמר לך, פן-תשכח את-יהוה, אשר הוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים.  יג את-יהוה אלהיך תירא, ואתו תעבד; ובשמו, תשבע.  יד לא תלכון, אחרי אלהים אחרים--מאלהי, העמים, אשר, סביבותיכם.  טו כי אל קנא יהוה אלהיך, בקרבך:  פן-יחרה אף-יהוה אלהיך, בך, והשמידך, מעל פני האדמה.  {ס}

טז לא תנסו, את-יהוה אלהיכם, כאשר נסיתם, במסה.  יז שמור תשמרון, את-מצות יהוה אלהיכם, ועדתיו וחקיו, אשר צוך.  יח ועשית הישר והטוב, בעיני יהוה--למען, ייטב לך, ובאת וירשת את-הארץ הטבה, אשר-נשבע יהוה לאבתיך.  יט להדף את-כל-איביך, מפניך, כאשר, דבר יהוה.  {ס}

כ כי-ישאלך בנך מחר, לאמר:  מה העדת, והחקים והמשפטים, אשר צוה יהוה אלהינו, אתכם.  כא ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים; ויציאנו יהוה ממצרים, ביד חזקה.  כב ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים, בפרעה ובכל-ביתו--לעינינו.  כג ואותנו, הוציא משם--למען, הביא אתנו, לתת לנו את-הארץ, אשר נשבע לאבתינו.  כד ויצונו יהוה, לעשות את-כל-החקים האלה, ליראה, את-יהוה אלהינו--לטוב לנו כל-הימים, לחיתנו כהיום הזה.  כה וצדקה, תהיה-לנו:  כי-נשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת, לפני יהוה אלהינו--כאשר צונו.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד