תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כד

א כי-יקח איש אשה, ובעלה; והיה אם-לא תמצא-חן בעיניו, כי-מצא בה ערות דבר--וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה, ושלחה מביתו.  ב ויצאה, מביתו; והלכה, והיתה לאיש-אחר.  ג ושנאה, האיש האחרון, וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה, ושלחה מביתו; או כי ימות האיש האחרון, אשר-לקחה לו לאשה.  ד לא-יוכל בעלה הראשון אשר-שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה, אחרי אשר הטמאה--כי-תועבה הוא, לפני יהוה; ולא תחטיא, את-הארץ, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה.  {ס}

ה כי-יקח איש, אשה חדשה--לא יצא בצבא, ולא-יעבר עליו לכל-דבר:  נקי יהיה לביתו, שנה אחת, ושמח, את-אשתו אשר-לקח.  ו לא-יחבל רחים, ורכב:  כי-נפש, הוא חבל.  {ס}

ז כי-ימצא איש, גנב נפש מאחיו מבני ישראל, והתעמר-בו, ומכרו--ומת הגנב ההוא, ובערת הרע מקרבך.  {ס}

ח השמר בנגע-הצרעת לשמר מאד, ולעשות:  ככל אשר-יורו אתכם הכהנים הלוים, כאשר צויתם--תשמרו לעשות.  ט זכור, את אשר-עשה יהוה אלהיך למרים, בדרך, בצאתכם ממצרים.  {ס}

י כי-תשה ברעך, משאת מאומה--לא-תבא אל-ביתו, לעבט עבטו.  יא בחוץ, תעמד; והאיש, אשר אתה נשה בו, יוציא אליך את-העבוט, החוצה.  יב ואם-איש עני, הוא--לא תשכב, בעבטו.  יג השב תשיב לו את-העבוט כבוא השמש, ושכב בשלמתו וברכך; ולך תהיה צדקה, לפני יהוה אלהיך.  {ס}

יד לא-תעשק שכיר, עני ואביון, מאחיך, או מגרך אשר בארצך בשעריך.  טו ביומו תתן שכרו ולא-תבוא עליו השמש, כי עני הוא, ואליו, הוא נשא את-נפשו; ולא-יקרא עליך אל-יהוה, והיה בך חטא.  {ס}

טז לא-יומתו אבות על-בנים, ובנים לא-יומתו על-אבות:  איש בחטאו, יומתו.  {ס}

יז לא תטה, משפט גר יתום; ולא תחבל, בגד אלמנה.  יח וזכרת, כי עבד היית במצרים, ויפדך יהוה אלהיך, משם; על-כן אנכי מצוך, לעשות, את-הדבר, הזה.  {ס}

יט כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה, לא תשוב לקחתו--לגר ליתום ולאלמנה, יהיה:  למען יברכך יהוה אלהיך, בכל מעשה ידיך.  {ס}

כ כי תחבט זיתך, לא תפאר אחריך:  לגר ליתום ולאלמנה, יהיה.  כא כי תבצר כרמך, לא תעולל אחריך:  לגר ליתום ולאלמנה, יהיה.  כב וזכרת, כי-עבד היית בארץ מצרים; על-כן אנכי מצוך, לעשות, את-הדבר, הזה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד