תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כח

א והיה, אם-שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך, לשמר לעשות את-כל-מצותיו, אשר אנכי מצוך היום--ונתנך יהוה אלהיך, עליון, על, כל-גויי הארץ.  ב ובאו עליך כל-הברכות האלה, והשיגך:  כי תשמע, בקול יהוה אלהיך.  ג ברוך אתה, בעיר; וברוך אתה, בשדה.  ד ברוך פרי-בטנך ופרי אדמתך, ופרי בהמתך--שגר אלפיך, ועשתרות צאנך.  ה ברוך טנאך, ומשארתך.  ו ברוך אתה, בבאך; וברוך אתה, בצאתך.  ז יתן יהוה את-איביך הקמים עליך, נגפים לפניך:  בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך.  ח יצו יהוה אתך, את-הברכה, באסמיך, ובכל משלח ידך; וברכך--בארץ, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  ט יקימך יהוה לו לעם קדוש, כאשר נשבע-לך:  כי תשמר, את-מצות יהוה אלהיך, והלכת, בדרכיו.  י וראו כל-עמי הארץ, כי שם יהוה נקרא עליך; ויראו, ממך.  יא והותרך יהוה לטובה, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך--על, האדמה, אשר נשבע יהוה לאבתיך, לתת לך.  יב יפתח יהוה לך את-אוצרו הטוב את-השמים, לתת מטר-ארצך בעתו, ולברך, את כל-מעשה ידך; והלוית גוים רבים, ואתה לא תלוה.  יג ונתנך יהוה לראש, ולא לזנב, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה:  כי-תשמע אל-מצות יהוה אלהיך, אשר אנכי מצוך היום--לשמר ולעשות.  יד ולא תסור, מכל-הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום--ימין ושמאול:  ללכת, אחרי אלהים אחרים--לעבדם.  {פ}

טו והיה, אם-לא תשמע בקול יהוה אלהיך, לשמר לעשות את-כל-מצותיו וחקתיו, אשר אנכי מצוך היום--ובאו עליך כל-הקללות האלה, והשיגוך.  טז ארור אתה, בעיר; וארור אתה, בשדה.  יז ארור טנאך, ומשארתך.  יח ארור פרי-בטנך, ופרי אדמתך--שגר אלפיך, ועשתרת צאנך.  יט ארור אתה, בבאך; וארור אתה, בצאתך.  כ ישלח יהוה בך את-המארה את-המהומה, ואת-המגערת, בכל-משלח ידך, אשר תעשה--עד השמדך ועד-אבדך מהר, מפני רע מעלליך אשר עזבתני.  כא ידבק יהוה בך, את-הדבר--עד, כלתו אתך, מעל האדמה, אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  כב יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת, ובחרחר ובחרב, ובשדפון, ובירקון; ורדפוך, עד אבדך.  כג והיו שמיך אשר על-ראשך, נחשת; והארץ אשר-תחתיך, ברזל.  כד יתן יהוה את-מטר ארצך, אבק ועפר:  מן-השמים ירד עליך, עד השמדך.  כה יתנך יהוה נגף, לפני איביך--בדרך אחד תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו; והיית לזעוה, לכל ממלכות הארץ.  כו והיתה נבלתך למאכל, לכל-עוף השמים ולבהמת הארץ; ואין, מחריד.  כז יככה יהוה בשחין מצרים, ובעפלים ובטחרים, ובגרב, ובחרס--אשר לא-תוכל, להרפא.  כח יככה יהוה, בשגעון ובעורון; ובתמהון, לבב.  כט והיית ממשש בצהרים, כאשר ימשש העור באפלה, ולא תצליח, את-דרכיך; והיית אך עשוק וגזול, כל-הימים--ואין מושיע.  ל אשה תארש, ואיש אחר ישגלנה ישכבנה--בית תבנה, ולא-תשב בו; כרם תטע, ולא תחללנו.  לא שורך טבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו--חמרך גזול מלפניך, ולא ישוב לך; צאנך נתנות לאיביך, ואין לך מושיע.  לב בניך ובנתיך נתנים לעם אחר, ועיניך ראות, וכלות אליהם, כל-היום; ואין לאל, ידך.  לג פרי אדמתך וכל-יגיעך, יאכל עם אשר לא-ידעת; והיית, רק עשוק ורצוץ--כל-הימים.  לד והיית, משגע, ממראה עיניך, אשר תראה.  לה יככה יהוה בשחין רע, על-הברכים ועל-השקים, אשר לא-תוכל, להרפא--מכף רגלך, ועד קדקדך.  לו יולך יהוה אתך, ואת-מלכך אשר תקים עליך, אל-גוי, אשר לא-ידעת אתה ואבתיך; ועבדת שם אלהים אחרים, עץ ואבן.  לז והיית לשמה, למשל ולשנינה--בכל, העמים, אשר-ינהגך יהוה, שמה.  לח זרע רב, תוציא השדה; ומעט תאסף, כי יחסלנו הארבה.  לט כרמים תטע, ועבדת; ויין לא-תשתה ולא תאגר, כי תאכלנו התלעת.  מ זיתים יהיו לך, בכל-גבולך; ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך.  מא בנים ובנות, תוליד; ולא-יהיו לך, כי ילכו בשבי.  מב כל-עצך, ופרי אדמתך, יירש, הצלצל.  מג הגר אשר בקרבך, יעלה עליך מעלה מעלה; ואתה תרד, מטה מטה.  מד הוא ילוך, ואתה לא תלונו; הוא יהיה לראש, ואתה תהיה לזנב.  מה ובאו עליך כל-הקללות האלה, ורדפוך והשיגוך, עד, השמדך:  כי-לא שמעת, בקול יהוה אלהיך--לשמר מצותיו וחקתיו, אשר צוך.  מו והיו בך, לאות ולמופת; ובזרעך, עד-עולם.  מז תחת, אשר לא-עבדת את-יהוה אלהיך, בשמחה, ובטוב לבב--מרב, כל.  מח ועבדת את-איביך, אשר ישלחנו יהוה בך, ברעב ובצמא ובעירם, ובחסר כל; ונתן על ברזל, על-צוארך, עד השמידו, אתך.  מט ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ, כאשר ידאה הנשר:  גוי, אשר לא-תשמע לשנו.  נ גוי, עז פנים, אשר לא-ישא פנים לזקן, ונער לא יחן.  נא ואכל פרי בהמתך ופרי-אדמתך, עד השמדך, אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר, שגר אלפיך ועשתרת צאנך--עד האבידו, אתך.  נב והצר לך בכל-שעריך, עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות, אשר אתה בטח בהן, בכל-ארצך; והצר לך, בכל-שעריך, בכל-ארצך, אשר נתן יהוה אלהיך לך.  נג ואכלת פרי-בטנך, בשר בניך ובנתיך, אשר נתן-לך, יהוה אלהיך--במצור, ובמצוק, אשר-יציק לך, איבך.  נד האיש הרך בך, והענג מאד--תרע עינו באחיו ובאשת חיקו, וביתר בניו אשר יותיר.  נה מתת לאחד מהם, מבשר בניו אשר יאכל, מבלי השאיר-לו, כל--במצור, ובמצוק, אשר יציק לך איבך, בכל-שעריך.  נו הרכה בך והענגה, אשר לא-נסתה כף-רגלה הצג על-הארץ, מהתענג, ומרך--תרע עינה באיש חיקה, ובבנה ובבתה.  נז ובשליתה היוצת מבין רגליה, ובבניה אשר תלד, כי-תאכלם בחסר-כל, בסתר--במצור, ובמצוק, אשר יציק לך איבך, בשעריך.  נח אם-לא תשמר לעשות, את-כל-דברי התורה הזאת, הכתבים, בספר הזה:  ליראה את-השם הנכבד והנורא, הזה--את, יהוה אלהיך.  נט והפלא יהוה את-מכתך, ואת מכות זרעך:  מכות גדלת ונאמנות, וחלים רעים ונאמנים.  ס והשיב בך, את כל-מדוה מצרים, אשר יגרת, מפניהם; ודבקו, בך.  סא גם כל-חלי, וכל-מכה, אשר לא כתוב, בספר התורה הזאת--יעלם יהוה עליך, עד השמדך.  סב ונשארתם, במתי מעט, תחת אשר הייתם, ככוכבי השמים לרב:  כי-לא שמעת, בקול יהוה אלהיך.  סג והיה כאשר-שש יהוה עליכם, להיטיב אתכם ולהרבות אתכם--כן ישיש יהוה עליכם, להאביד אתכם ולהשמיד אתכם; ונסחתם מעל האדמה, אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  סד והפיצך יהוה בכל-העמים, מקצה הארץ ועד-קצה הארץ; ועבדת שם אלהים אחרים, אשר לא-ידעת אתה ואבתיך--עץ ואבן.  סה ובגוים ההם לא תרגיע, ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך; ונתן יהוה לך שם לב רגז, וכליון עינים ודאבון נפש.  סו והיו חייך, תלאים לך מנגד; ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך.  סז בבקר תאמר מי-יתן ערב, ובערב תאמר מי-יתן בקר--מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה.  סח והשיבך יהוה מצרים, באניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא-תסיף עוד לראתה; והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות, ואין קנה.  {ס}

סט אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה, לכרת את-בני ישראל--בארץ מואב:  מלבד הברית, אשר-כרת אתם בחרב.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד