תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק טו

א מקץ שבע-שנים, תעשה שמטה.  ב וזה, דבר השמטה--שמוט כל-בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו:  לא-יגש את-רעהו ואת-אחיו, כי-קרא שמטה ליהוה.  ג את-הנכרי, תגש; ואשר יהיה לך את-אחיך, תשמט ידך.  ד אפס, כי לא יהיה-בך אביון:  כי-ברך יברכך, יהוה, בארץ, אשר יהוה אלהיך נתן-לך נחלה לרשתה.  ה רק אם-שמוע תשמע, בקול יהוה אלהיך, לשמר לעשות את-כל-המצוה הזאת, אשר אנכי מצוך היום.  ו כי-יהוה אלהיך ברכך, כאשר דבר-לך; והעבטת גוים רבים, ואתה לא תעבט, ומשלת בגוים רבים, ובך לא ימשלו.  {ס}

ז כי-יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר-יהוה אלהיך נתן לך--לא תאמץ את-לבבך, ולא תקפץ את-ידך, מאחיך, האביון.  ח כי-פתח תפתח את-ידך, לו; והעבט, תעביטנו, די מחסרו, אשר יחסר לו.  ט השמר לך פן-יהיה דבר עם-לבבך בליעל לאמר, קרבה שנת-השבע שנת השמטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תתן לו; וקרא עליך אל-יהוה, והיה בך חטא.  י נתון תתן לו, ולא-ירע לבבך בתתך לו:  כי בגלל הדבר הזה, יברכך יהוה אלהיך, בכל-מעשך, ובכל משלח ידך.  יא כי לא-יחדל אביון, מקרב הארץ; על-כן אנכי מצוך, לאמר, פתח תפתח את-ידך לאחיך לעניך ולאבינך, בארצך.  {ס}

יב כי-ימכר לך אחיך העברי, או העבריה--ועבדך, שש שנים; ובשנה, השביעת, תשלחנו חפשי, מעמך.  יג וכי-תשלחנו חפשי, מעמך--לא תשלחנו, ריקם.  יד העניק תעניק, לו, מצאנך, ומגרנך ומיקבך:  אשר ברכך יהוה אלהיך, תתן-לו.  טו וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך, יהוה אלהיך; על-כן אנכי מצוך, את-הדבר הזה--היום.  טז והיה כי-יאמר אליך, לא אצא מעמך:  כי אהבך ואת-ביתך, כי-טוב לו עמך.  יז ולקחת את-המרצע, ונתתה באזנו ובדלת, והיה לך, עבד עולם; ואף לאמתך, תעשה-כן.  יח לא-יקשה בעינך, בשלחך אתו חפשי מעמך--כי משנה שכר שכיר, עבדך שש שנים; וברכך יהוה אלהיך, בכל אשר תעשה.  {פ}

יט כל-הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך, הזכר--תקדיש, ליהוה אלהיך:  לא תעבד בבכר שורך, ולא תגז בכור צאנך.  כ לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה, במקום אשר-יבחר יהוה--אתה, וביתך.  כא וכי-יהיה בו מום, פסח או עור, כל, מום רע--לא תזבחנו, ליהוה אלהיך.  כב בשעריך, תאכלנו--הטמא והטהור יחדו, כצבי וכאיל.  כג רק את-דמו, לא תאכל:  על-הארץ תשפכנו, כמים.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד