תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ב

א ונפן ונסע המדברה, דרך ים-סוף, כאשר דבר יהוה, אלי; ונסב את-הר-שעיר, ימים רבים.  {ס}

ב ויאמר יהוה, אלי לאמר.  ג רב-לכם, סב את-ההר הזה; פנו לכם, צפנה.  ד ואת-העם, צו לאמר, אתם עברים בגבול אחיכם בני-עשו, הישבים בשעיר; וייראו מכם, ונשמרתם מאד.  ה אל-תתגרו בם--כי לא-אתן לכם מארצם, עד מדרך כף-רגל:  כי-ירשה לעשו, נתתי את-הר שעיר.  ו אכל תשברו מאתם בכסף, ואכלתם; וגם-מים תכרו מאתם, בכסף--ושתיתם.  ז כי יהוה אלהיך ברכך, בכל מעשה ידך--ידע לכתך, את-המדבר הגדל הזה:  זה ארבעים שנה, יהוה אלהיך עמך--לא חסרת, דבר.  ח ונעבר מאת אחינו בני-עשו, הישבים בשעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעצין גבר;  {ס}  ונפן, ונעבר, דרך, מדבר מואב.  ט ויאמר יהוה אלי, אל-תצר את-מואב, ואל-תתגר בם, מלחמה:  כי לא-אתן לך מארצו, ירשה--כי לבני-לוט, נתתי את-ער ירשה.  י האמים לפנים, ישבו בה--עם גדול ורב ורם, כענקים.  יא רפאים יחשבו אף-הם, כענקים; והמאבים, יקראו להם אמים.  יב ובשעיר ישבו החרים, לפנים, ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם, וישבו תחתם:  כאשר עשה ישראל, לארץ ירשתו, אשר-נתן יהוה, להם.  יג עתה, קמו ועברו לכם--את-נחל זרד; ונעבר, את-נחל זרד.  יד והימים אשר-הלכנו מקדש ברנע, עד אשר-עברנו את-נחל זרד, שלשים ושמנה, שנה--עד-תם כל-הדור אנשי המלחמה, מקרב המחנה, כאשר נשבע יהוה, להם.  טו וגם יד-יהוה היתה בם, להמם מקרב המחנה, עד, תמם.  טז ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה, למות--מקרב העם.  {ס}

יז וידבר יהוה, אלי לאמר.  יח אתה עבר היום את-גבול מואב, את-ער.  יט וקרבת, מול בני עמון--אל-תצרם, ואל-תתגר בם:  כי לא-אתן מארץ בני-עמון לך, ירשה--כי לבני-לוט, נתתיה ירשה.  כ ארץ-רפאים תחשב, אף-הוא:  רפאים ישבו-בה, לפנים, והעמנים, יקראו להם זמזמים.  כא עם גדול ורב ורם, כענקים; וישמידם יהוה מפניהם, ויירשם וישבו תחתם.  כב כאשר עשה לבני עשו, הישבים בשעיר--אשר השמיד את-החרי, מפניהם, ויירשם וישבו תחתם, עד היום הזה.  כג והעוים הישבים בחצרים, עד-עזה--כפתרים היצאים מכפתר, השמידם וישבו תחתם.  כד קומו סעו, ועברו את-נחל ארנן--ראה נתתי בידך את-סיחן מלך-חשבון האמרי ואת-ארצו, החל רש; והתגר בו, מלחמה.  כה היום הזה, אחל תת פחדך ויראתך, על-פני העמים, תחת כל-השמים--אשר ישמעון שמעך, ורגזו וחלו מפניך.  כו ואשלח מלאכים ממדבר קדמות, אל-סיחון מלך חשבון, דברי שלום, לאמר.  כז אעברה בארצך, בדרך בדרך אלך:  לא אסור, ימין ושמאול.  כח אכל בכסף תשברני ואכלתי, ומים בכסף תתן-לי ושתיתי; רק, אעברה ברגלי.  כט כאשר עשו-לי בני עשו, הישבים בשעיר, והמואבים, הישבים בער--עד אשר-אעבר, את-הירדן, אל-הארץ, אשר-יהוה אלהינו נתן לנו.  ל ולא אבה, סיחן מלך חשבון, העברנו, בו:  כי-הקשה יהוה אלהיך את-רוחו, ואמץ את-לבבו, למען תתו בידך, כיום הזה.  {ס}

לא ויאמר יהוה, אלי, ראה החלתי תת לפניך, את-סיחן ואת-ארצו; החל רש, לרשת את-ארצו.  לב ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל-עמו, למלחמה--יהצה.  לג ויתנהו יהוה אלהינו, לפנינו; ונך אתו ואת-בנו בניו, ואת-כל-עמו.  לד ונלכד את-כל-עריו, בעת ההוא, ונחרם את-כל-עיר מתם, והנשים והטף:  לא השארנו, שריד.  לה רק הבהמה, בזזנו לנו, ושלל הערים, אשר לכדנו.  לו מערער אשר על-שפת-נחל ארנן והעיר אשר בנחל, ועד-הגלעד, לא היתה קריה, אשר שגבה ממנו:  את-הכל, נתן יהוה אלהינו לפנינו.  לז רק אל-ארץ בני-עמון, לא קרבת:  כל-יד נחל יבק, וערי ההר, וכל אשר-צוה, יהוה אלהינו.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד