תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק יט

א כי-יכרית יהוה אלהיך, את-הגוים, אשר יהוה אלהיך, נתן לך את-ארצם; וירשתם, וישבת בעריהם ובבתיהם.  ב שלוש ערים, תבדיל לך:  בתוך ארצך--אשר יהוה אלהיך, נתן לך לרשתה.  ג תכין לך, הדרך, ושלשת את-גבול ארצך, אשר ינחילך יהוה אלהיך; והיה, לנוס שמה כל-רצח.  ד וזה דבר הרצח, אשר-ינוס שמה וחי:  אשר יכה את-רעהו בבלי-דעת, והוא לא-שנא לו מתמל שלשם.  ה ואשר יבא את-רעהו ביער, לחטב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ, ונשל הברזל מן-העץ ומצא את-רעהו ומת:  הוא, ינוס אל-אחת הערים-האלה--וחי.  ו פן-ירדף גאל הדם אחרי הרצח, כי-יחם לבבו, והשיגו כי-ירבה הדרך, והכהו נפש; ולו, אין משפט-מות, כי לא שנא הוא לו, מתמול שלשום.  ז על-כן אנכי מצוך, לאמר:  שלש ערים, תבדיל לך.  ח ואם-ירחיב יהוה אלהיך, את-גבלך, כאשר נשבע, לאבתיך; ונתן לך את-כל-הארץ, אשר דבר לתת לאבתיך.  ט כי-תשמר את-כל-המצוה הזאת לעשתה, אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את-יהוה אלהיך וללכת בדרכיו, כל-הימים--ויספת לך עוד שלש ערים, על השלש האלה.  י ולא ישפך, דם נקי, בקרב ארצך, אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה; והיה עליך, דמים.  {פ}

יא וכי-יהיה איש, שנא לרעהו, וארב לו וקם עליו, והכהו נפש ומת; ונס, אל-אחת הערים האל.  יב ושלחו זקני עירו, ולקחו אתו משם; ונתנו אתו, ביד גאל הדם--ומת.  יג לא-תחוס עינך, עליו; ובערת דם-הנקי מישראל, וטוב לך.  {ס}

יד לא תסיג גבול רעך, אשר גבלו ראשנים--בנחלתך, אשר תנחל, בארץ, אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה.  {ס}

טו לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא:  על-פי שני עדים, או על-פי שלשה-עדים--יקום דבר.  טז כי-יקום עד-חמס, באיש, לענות בו, סרה.  יז ועמדו שני-האנשים אשר-להם הריב, לפני יהוה, לפני הכהנים והשפטים, אשר יהיו בימים ההם.  יח ודרשו השפטים, היטב; והנה עד-שקר העד, שקר ענה באחיו.  יט ועשיתם לו, כאשר זמם לעשות לאחיו; ובערת הרע, מקרבך.  כ והנשארים, ישמעו ויראו; ולא-יספו לעשות עוד, כדבר הרע הזה--בקרבך.  כא ולא תחוס, עינך:  נפש בנפש, עין בעין שן בשן, יד ביד, רגל ברגל.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד