תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ל

א והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי, לפניך; והשבת, אל-לבבך, בכל-הגוים, אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה.  ב ושבת עד-יהוה אלהיך, ושמעת בקלו, ככל אשר-אנכי מצוך, היום:  אתה ובניך, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  ג ושב יהוה אלהיך את-שבותך, ורחמך; ושב, וקבצך מכל-העמים, אשר הפיצך יהוה אלהיך, שמה.  ד אם-יהיה נדחך, בקצה השמים--משם, יקבצך יהוה אלהיך, ומשם, יקחך.  ה והביאך יהוה אלהיך, אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך--וירשתה; והיטבך והרבך, מאבתיך.  ו ומל יהוה אלהיך את-לבבך, ואת-לבב זרעך:  לאהבה את-יהוה אלהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך--למען חייך.  ז ונתן יהוה אלהיך, את כל-האלות האלה, על-איביך ועל-שנאיך, אשר רדפוך.  ח ואתה תשוב, ושמעת בקול יהוה; ועשית, את-כל-מצותיו, אשר אנכי מצוך, היום.  ט והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך--לטבה:  כי ישוב יהוה, לשוש עליך לטוב, כאשר-שש, על-אבתיך.  י כי תשמע, בקול יהוה אלהיך, לשמר מצותיו וחקתיו, הכתובה בספר התורה הזה:  כי תשוב אל-יהוה אלהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  {ס}

יא כי המצוה הזאת, אשר אנכי מצוך היום--לא-נפלאת הוא ממך, ולא רחקה הוא.  יב לא בשמים, הוא:  לאמר, מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו, וישמענו אתה, ונעשנה.  יג ולא-מעבר לים, הוא:  לאמר, מי יעבר-לנו אל-עבר הים ויקחה לנו, וישמענו אתה, ונעשנה.  יד כי-קרוב אליך הדבר, מאד:  בפיך ובלבבך, לעשתו.  {ס}

טו ראה נתתי לפניך היום, את-החיים ואת-הטוב, ואת-המות, ואת-הרע.  טז אשר אנכי מצוך, היום, לאהבה את-יהוה אלהיך ללכת בדרכיו, ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו; וחיית ורבית--וברכך יהוה אלהיך, בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה.  יז ואם-יפנה לבבך, ולא תשמע; ונדחת, והשתחוית לאלהים אחרים--ועבדתם.  יח הגדתי לכם היום, כי אבד תאבדון:  לא-תאריכן ימים, על-האדמה, אשר אתה עבר את-הירדן, לבוא שמה לרשתה.  יט העדתי בכם היום, את-השמים ואת-הארץ--החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת, בחיים--למען תחיה, אתה וזרעך.  כ לאהבה את-יהוה אלהיך, לשמע בקלו ולדבקה-בו:  כי הוא חייך, וארך ימיך--לשבת על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב, לתת להם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד