תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ח

א כל-המצוה, אשר אנכי מצוך היום--תשמרון לעשות:  למען תחיון ורביתם, ובאתם וירשתם את-הארץ, אשר-נשבע יהוה, לאבתיכם.  ב וזכרת את-כל-הדרך, אשר הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה--במדבר:  למען ענתך לנסתך, לדעת את-אשר בלבבך התשמר מצותו מִצְוֺתָיו--אם-לא.  ג ויענך, וירעבך, ויאכלך את-המן אשר לא-ידעת, ולא ידעון אבתיך:  למען הודיעך, כי לא על-הלחם לבדו יחיה האדם--כי על-כל-מוצא פי-יהוה, יחיה האדם.  ד שמלתך לא בלתה, מעליך, ורגלך, לא בצקה--זה, ארבעים שנה.  ה וידעת, עם-לבבך:  כי, כאשר ייסר איש את-בנו, יהוה אלהיך, מיסרך.  ו ושמרת, את-מצות יהוה אלהיך, ללכת בדרכיו, וליראה אתו.  ז כי יהוה אלהיך, מביאך אל-ארץ טובה:  ארץ, נחלי מים--עינת ותהמת, יצאים בבקעה ובהר.  ח ארץ חטה ושערה, וגפן ותאנה ורמון; ארץ-זית שמן, ודבש.  ט ארץ, אשר לא במסכנת תאכל-בה לחם--לא-תחסר כל, בה; ארץ אשר אבניה ברזל, ומהרריה תחצב נחשת.  י ואכלת, ושבעת--וברכת את-יהוה אלהיך, על-הארץ הטבה אשר נתן-לך.  יא השמר לך, פן-תשכח את-יהוה אלהיך, לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו, אשר אנכי מצוך היום.  יב פן-תאכל, ושבעת; ובתים טבים תבנה, וישבת.  יג ובקרך וצאנך ירבין, וכסף וזהב ירבה-לך; וכל אשר-לך, ירבה.  יד ורם, לבבך; ושכחת את-יהוה אלהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים.  טו המוליכך במדבר הגדל והנורא, נחש שרף ועקרב, וצמאון, אשר אין-מים; המוציא לך מים, מצור החלמיש.  טז המאכלך מן במדבר, אשר לא-ידעון אבתיך:  למען ענתך, ולמען נסתך--להיטבך, באחריתך.  יז ואמרת, בלבבך:  כחי ועצם ידי, עשה לי את-החיל הזה.  יח וזכרת, את-יהוה אלהיך--כי הוא הנתן לך כח, לעשות חיל:  למען הקים את-בריתו אשר-נשבע לאבתיך, כיום הזה.  {פ}

יט והיה, אם-שכח תשכח את-יהוה אלהיך, והלכת אחרי אלהים אחרים, ועבדתם והשתחוית להם--העדתי בכם היום, כי אבד תאבדון.  כ כגוים, אשר יהוה מאביד מפניכם--כן, תאבדון:  עקב לא תשמעון, בקול יהוה אלהיכם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד