תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כט

א ויקרא משה אל-כל-ישראל, ויאמר אלהם:  אתם ראיתם, את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל-עבדיו, ולכל-ארצו.  ב המסות, הגדלת, אשר ראו, עיניך--האתת והמפתים הגדלים, ההם.  ג ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת, ועינים לראות ואזנים לשמע, עד, היום הזה.  ד ואולך אתכם ארבעים שנה, במדבר; לא-בלו שלמתיכם מעליכם, ונעלך לא-בלתה מעל רגלך.  ה לחם לא אכלתם, ויין ושכר לא שתיתם--למען, תדעו, כי אני יהוה, אלהיכם.  ו ותבאו, אל-המקום הזה; ויצא סיחן מלך-חשבון ועוג מלך-הבשן לקראתנו, למלחמה--ונכם.  ז ונקח, את-ארצם, ונתנה לנחלה, לראובני ולגדי--ולחצי, שבט המנשי.  ח ושמרתם, את-דברי הברית הזאת, ועשיתם, אתם--למען תשכילו, את כל-אשר תעשון.  {פ}

ט אתם נצבים היום כלכם, לפני יהוה אלהיכם:  ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושטריכם, כל, איש ישראל.  י טפכם נשיכם--וגרך, אשר בקרב מחניך:  מחטב עציך, עד שאב מימיך.  יא לעברך, בברית יהוה אלהיך--ובאלתו:  אשר יהוה אלהיך, כרת עמך היום.  יב למען הקים-אתך היום לו לעם, והוא יהיה-לך לאלהים--כאשר, דבר-לך; וכאשר נשבע לאבתיך, לאברהם ליצחק וליעקב.  יג ולא אתכם, לבדכם--אנכי, כרת את-הברית הזאת, ואת-האלה, הזאת.  יד כי את-אשר ישנו פה, עמנו עמד היום, לפני, יהוה אלהינו; ואת אשר איננו פה, עמנו היום.  טו כי-אתם ידעתם, את אשר-ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר-עברנו בקרב הגוים, אשר עברתם.  טז ותראו, את-שקוציהם, ואת, גלליהם--עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם.  יז פן-יש בכם איש או-אשה או משפחה או-שבט, אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו, ללכת לעבד, את-אלהי הגוים ההם:  פן-יש בכם, שרש פרה ראש--ולענה.  יח והיה בשמעו את-דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה-לי--כי בשררות לבי, אלך:  למען ספות הרוה, את-הצמאה.  יט לא-יאבה יהוה, סלח לו--כי אז יעשן אף-יהוה וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל-האלה הכתובה בספר הזה; ומחה יהוה את-שמו, מתחת השמים.  כ והבדילו יהוה לרעה, מכל שבטי ישראל--ככל, אלות הברית, הכתובה, בספר התורה הזה.  כא ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנכרי, אשר יבא מארץ רחוקה; וראו את-מכות הארץ ההוא, ואת-תחלאיה, אשר-חלה יהוה, בה.  כב גפרית ומלח, שרפה כל-ארצה--לא תזרע ולא תצמח, ולא-יעלה בה כל-עשב:  כמהפכת סדם ועמרה, אדמה וצביים, אשר הפך יהוה, באפו ובחמתו.  כג ואמרו, כל-הגוים, על-מה עשה יהוה ככה, לארץ הזאת; מה חרי האף הגדול, הזה.  כד ואמרו--על אשר עזבו, את-ברית יהוה אלהי אבתם:  אשר כרת עמם, בהוציאו אתם מארץ מצרים.  כה וילכו, ויעבדו אלהים אחרים, וישתחוו, להם:  אלהים אשר לא-ידעום, ולא חלק להם.  כו ויחר-אף יהוה, בארץ ההוא, להביא עליה את-כל-הקללה, הכתובה בספר הזה.  כז ויתשם יהוה מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצף גדול; וישלכם אל-ארץ אחרת, כיום הזה.  כח הנסתרת--ליהוה, אלהינו; והנגלת לנו ולבנינו, עד-עולם--לעשות, את-כל-דברי התורה הזאת.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד