תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק כא

א כי-ימצא חלל, באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה, נפל, בשדה:  לא נודע, מי הכהו.  ב ויצאו זקניך, ושפטיך; ומדדו, אל-הערים, אשר, סביבת החלל.  ג והיה העיר, הקרבה אל-החלל--ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר, אשר לא-עבד בה, אשר לא-משכה, בעל.  ד והורדו זקני העיר ההוא את-העגלה, אל-נחל איתן, אשר לא-יעבד בו, ולא יזרע; וערפו-שם את-העגלה, בנחל.  ה ונגשו הכהנים, בני לוי--כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו, ולברך בשם יהוה; ועל-פיהם יהיה, כל-ריב וכל-נגע.  ו וכל, זקני העיר ההוא, הקרבים, אל-החלל--ירחצו, את-ידיהם, על-העגלה, הערופה בנחל.  ז וענו, ואמרו:  ידינו, לא שפכה שפכו את-הדם הזה, ועינינו, לא ראו.  ח כפר לעמך ישראל אשר-פדית, יהוה, ואל-תתן דם נקי, בקרב עמך ישראל; ונכפר להם, הדם.  ט ואתה, תבער הדם הנקי--מקרבך:  כי-תעשה הישר, בעיני יהוה.  {ס}

י כי-תצא למלחמה, על-איביך; ונתנו יהוה אלהיך, בידך--ושבית שביו.  יא וראית, בשביה, אשת, יפת-תאר; וחשקת בה, ולקחת לך לאשה.  יב והבאתה, אל-תוך ביתך; וגלחה, את-ראשה, ועשתה, את-צפרניה.  יג והסירה את-שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את-אביה ואת-אמה, ירח ימים; ואחר כן תבוא אליה, ובעלתה, והיתה לך, לאשה.  יד והיה אם-לא חפצת בה, ושלחתה לנפשה, ומכר לא-תמכרנה, בכסף; לא-תתעמר בה, תחת אשר עניתה.  {ס}

טו כי-תהיין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו-לו בנים, האהובה והשנואה; והיה הבן הבכר, לשניאה.  טז והיה, ביום הנחילו את-בניו, את אשר-יהיה, לו--לא יוכל, לבכר את-בן-האהובה, על-פני בן-השנואה, הבכר.  יז כי את-הבכר בן-השנואה יכיר, לתת לו פי שנים, בכל אשר-ימצא, לו:  כי-הוא ראשית אנו, לו משפט הבכרה.  {ס}

יח כי-יהיה לאיש, בן סורר ומורה--איננו שמע, בקול אביו ובקול אמו; ויסרו אתו, ולא ישמע אליהם.  יט ותפשו בו, אביו ואמו; והוציאו אתו אל-זקני עירו, ואל-שער מקמו.  כ ואמרו אל-זקני עירו, בננו זה סורר ומרה--איננו שמע, בקלנו; זולל, וסבא.  כא ורגמהו כל-אנשי עירו באבנים, ומת, ובערת הרע, מקרבך; וכל-ישראל, ישמעו ויראו.  {ס}

כב וכי-יהיה באיש, חטא משפט-מות--והומת:  ותלית אתו, על-עץ.  כג לא-תלין נבלתו על-העץ, כי-קבור תקברנו ביום ההוא--כי-קללת אלהים, תלוי; ולא תטמא, את-אדמתך, אשר יהוה אלהיך, נתן לך נחלה.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד