תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק י

א בעת ההוא אמר יהוה אלי, פסל-לך שני-לוחת אבנים כראשנים, ועלה אלי, ההרה; ועשית לך, ארון עץ.  ב ואכתב, על-הלחת, את-הדברים, אשר היו על-הלחת הראשנים אשר שברת; ושמתם, בארון.  ג ואעש ארון עצי שטים, ואפסל שני-לחת אבנים כראשנים; ואעל ההרה, ושני הלחת בידי.  ד ויכתב על-הלחת כמכתב הראשון, את עשרת הדברים, אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש, ביום הקהל; ויתנם יהוה, אלי.  ה ואפן, וארד מן-ההר, ואשם את-הלחת, בארון אשר עשיתי; ויהיו שם, כאשר צוני יהוה.  ו ובני ישראל, נסעו מבארת בני-יעקן--מוסרה; שם מת אהרן ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו.  ז משם נסעו, הגדגדה; ומן-הגדגדה יטבתה, ארץ נחלי מים.  ח בעת ההוא, הבדיל יהוה את-שבט הלוי, לשאת, את-ארון ברית-יהוה--לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו, עד היום הזה.  ט על-כן לא-היה ללוי, חלק ונחלה--עם-אחיו:  יהוה הוא נחלתו, כאשר דבר יהוה אלהיך לו.  י ואנכי עמדתי בהר, כימים הראשנים--ארבעים יום, וארבעים לילה; וישמע יהוה אלי, גם בפעם ההוא--לא-אבה יהוה, השחיתך.  יא ויאמר יהוה אלי, קום לך למסע לפני העם; ויבאו ויירשו את-הארץ, אשר-נשבעתי לאבתם לתת להם.  {פ}

יב ועתה, ישראל--מה יהוה אלהיך, שאל מעמך:  כי אם-ליראה את-יהוה אלהיך ללכת בכל-דרכיו, ולאהבה אתו, ולעבד את-יהוה אלהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך.  יג לשמר את-מצות יהוה, ואת-חקתיו, אשר אנכי מצוך, היום--לטוב, לך.  יד הן ליהוה אלהיך, השמים ושמי השמים, הארץ, וכל-אשר-בה.  טו רק באבתיך חשק יהוה, לאהבה אותם; ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל-העמים--כיום הזה.  טז ומלתם, את ערלת לבבכם; וערפכם--לא תקשו, עוד.  יז כי, יהוה אלהיכם--הוא אלהי האלהים, ואדני האדנים:  האל הגדל הגבר, והנורא, אשר לא-ישא פנים, ולא יקח שחד.  יח עשה משפט יתום, ואלמנה; ואהב גר, לתת לו לחם ושמלה.  יט ואהבתם, את-הגר:  כי-גרים הייתם, בארץ מצרים.  כ את-יהוה אלהיך תירא, אתו תעבד; ובו תדבק, ובשמו תשבע.  כא הוא תהלתך, והוא אלהיך--אשר-עשה אתך, את-הגדלת ואת-הנוראת האלה, אשר ראו, עיניך.  כב בשבעים נפש, ירדו אבתיך מצרימה; ועתה, שמך יהוה אלהיך, ככוכבי השמים, לרב.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד