תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק ז

א כי יביאך, יהוה אלהיך, אל-הארץ, אשר-אתה בא-שמה לרשתה; ונשל גוים-רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי, והחוי והיבוסי--שבעה גוים, רבים ועצומים ממך.  ב ונתנם יהוה אלהיך, לפניך--והכיתם:  החרם תחרים אתם, לא-תכרת להם ברית ולא תחנם.  ג ולא תתחתן, בם:  בתך לא-תתן לבנו, ובתו לא-תקח לבנך.  ד כי-יסיר את-בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים; וחרה אף-יהוה בכם, והשמידך מהר.  ה כי-אם-כה תעשו, להם--מזבחתיהם תתצו, ומצבתם תשברו; ואשירהם, תגדעון, ופסיליהם, תשרפון באש.  ו כי עם קדוש אתה, ליהוה אלהיך:  בך בחר יהוה אלהיך, להיות לו לעם סגלה, מכל העמים, אשר על-פני האדמה.  ז לא מרבכם מכל-העמים, חשק יהוה בכם--ויבחר בכם:  כי-אתם המעט, מכל-העמים.  ח כי מאהבת יהוה אתכם, ומשמרו את-השבעה אשר נשבע לאבתיכם, הוציא יהוה אתכם, ביד חזקה; ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך-מצרים.  ט וידעת, כי-יהוה אלהיך הוא האלהים:  האל, הנאמן--שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו, לאלף דור.  י ומשלם לשנאיו אל-פניו, להאבידו:  לא יאחר לשנאו, אל-פניו ישלם-לו.  יא ושמרת את-המצוה ואת-החקים ואת-המשפטים, אשר אנכי מצוך היום--לעשותם.  {פ}

יב והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, אתם--ושמר יהוה אלהיך לך, את-הברית ואת-החסד, אשר נשבע, לאבתיך.  יג ואהבך, וברכך והרבך; וברך פרי-בטנך ופרי-אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך, שגר-אלפיך ועשתרת צאנך, על האדמה, אשר-נשבע לאבתיך לתת לך.  יד ברוך תהיה, מכל-העמים:  לא-יהיה בך עקר ועקרה, ובבהמתך.  טו והסיר יהוה ממך, כל-חלי; וכל-מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם, בכל-שנאיך.  טז ואכלת את-כל-העמים, אשר יהוה אלהיך נתן לך--לא-תחוס עינך, עליהם; ולא תעבד את-אלהיהם, כי-מוקש הוא לך.  {ס}

יז כי תאמר בלבבך, רבים הגוים האלה ממני; איכה אוכל, להורישם.  יח לא תירא, מהם:  זכר תזכר, את אשר-עשה יהוה אלהיך, לפרעה, ולכל-מצרים.  יט המסת הגדלת אשר-ראו עיניך, והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה, אשר הוצאך, יהוה אלהיך; כן-יעשה יהוה אלהיך, לכל-העמים, אשר-אתה ירא, מפניהם.  כ וגם, את-הצרעה, ישלח יהוה אלהיך, בם:  עד-אבד, הנשארים והנסתרים--מפניך.  כא לא תערץ, מפניהם:  כי-יהוה אלהיך בקרבך, אל גדול ונורא.  כב ונשל יהוה אלהיך את-הגוים האל, מפניך--מעט מעט:  לא תוכל כלתם מהר, פן-תרבה עליך חית השדה.  כג ונתנם יהוה אלהיך, לפניך; והמם מהומה גדלה, עד השמדם.  כד ונתן מלכיהם, בידך, והאבדת את-שמם, מתחת השמים:  לא-יתיצב איש בפניך, עד השמדך אתם.  כה פסילי אלהיהם, תשרפון באש; לא-תחמד כסף וזהב עליהם, ולקחת לך--פן תוקש בו, כי תועבת יהוה אלהיך הוא.  כו ולא-תביא תועבה אל-ביתך, והיית חרם כמהו; שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי-חרם הוא.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד