תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק טז

א שמור, את-חדש האביב, ועשית פסח, ליהוה אלהיך:  כי בחדש האביב, הוציאך יהוה אלהיך ממצרים--לילה.  ב וזבחת פסח ליהוה אלהיך, צאן ובקר, במקום אשר-יבחר יהוה, לשכן שמו שם.  ג לא-תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל-עליו מצות לחם עני:  כי בחפזון, יצאת מארץ מצרים--למען תזכר את-יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך.  ד ולא-יראה לך שאר בכל-גבלך, שבעת ימים; ולא-ילין מן-הבשר, אשר תזבח בערב ביום הראשון--לבקר.  ה לא תוכל, לזבח את-הפסח, באחד שעריך, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  ו כי אם-אל-המקום אשר-יבחר יהוה אלהיך, לשכן שמו--שם תזבח את-הפסח, בערב:  כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים.  ז ובשלת, ואכלת, במקום, אשר יבחר יהוה אלהיך בו; ופנית בבקר, והלכת לאהליך.  ח ששת ימים, תאכל מצות; וביום השביעי, עצרת ליהוה אלהיך--לא תעשה, מלאכה.  {ס}

ט שבעה שבעת, תספר-לך:  מהחל חרמש, בקמה, תחל לספר, שבעה שבעות.  י ועשית חג שבעות, ליהוה אלהיך--מסת נדבת ידך, אשר תתן:  כאשר יברכך, יהוה אלהיך.  יא ושמחת לפני יהוה אלהיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך--במקום, אשר יבחר יהוה אלהיך, לשכן שמו, שם.  יב וזכרת, כי-עבד היית במצרים; ושמרת ועשית, את-החקים האלה.  {פ}

יג חג הסכת תעשה לך, שבעת ימים:  באספך--מגרנך, ומיקבך.  יד ושמחת, בחגך:  אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה, אשר בשעריך.  טו שבעת ימים, תחג ליהוה אלהיך, במקום, אשר-יבחר יהוה:  כי יברכך יהוה אלהיך, בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית, אך שמח.  טז שלוש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני יהוה אלהיך, במקום אשר יבחר--בחג המצות ובחג השבעות, ובחג הסכות; ולא יראה את-פני יהוה, ריקם.  יז איש, כמתנת ידו, כברכת יהוה אלהיך, אשר נתן-לך.  {ס}

יח שפטים ושטרים, תתן-לך בכל-שעריך, אשר יהוה אלהיך נתן לך, לשבטיך; ושפטו את-העם, משפט-צדק.  יט לא-תטה משפט, לא תכיר פנים; ולא-תקח שחד--כי השחד יעור עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקם.  כ צדק צדק, תרדף--למען תחיה וירשת את-הארץ, אשר-יהוה אלהיך נתן לך.  {ס}

כא לא-תטע לך אשרה, כל-עץ:  אצל, מזבח יהוה אלהיך--אשר תעשה-לך.  כב ולא-תקים לך, מצבה, אשר שנא, יהוה אלהיך.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד