תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד


דברים פרק א

א אלה הדברים, אשר דבר משה אל-כל-ישראל, בעבר, הירדן:  במדבר בערבה מול סוף בין-פארן ובין-תפל, ולבן וחצרת--ודי זהב.  ב אחד עשר יום מחרב, דרך הר-שעיר, עד, קדש ברנע.  ג ויהי בארבעים שנה, בעשתי-עשר חדש באחד לחדש; דבר משה, אל-בני ישראל, ככל אשר צוה יהוה אתו, אלהם.  ד אחרי הכתו, את סיחן מלך האמרי, אשר יושב, בחשבון--ואת, עוג מלך הבשן, אשר-יושב בעשתרת, באדרעי.  ה בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה, באר את-התורה הזאת לאמר.  ו יהוה אלהינו דבר אלינו, בחרב לאמר:  רב-לכם שבת, בהר הזה.  ז פנו וסעו לכם, ובאו הר האמרי ואל-כל-שכניו, בערבה בהר ובשפלה ובנגב, ובחוף הים--ארץ הכנעני והלבנון, עד-הנהר הגדל נהר-פרת.  ח ראה נתתי לפניכם, את-הארץ; באו, ורשו את-הארץ, אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם, ולזרעם אחריהם.  ט ואמר אלכם, בעת ההוא לאמר:  לא-אוכל לבדי, שאת אתכם.  י יהוה אלהיכם, הרבה אתכם; והנכם היום, ככוכבי השמים לרב.  יא יהוה אלהי אבותכם, יסף עליכם ככם--אלף פעמים; ויברך אתכם, כאשר דבר לכם.  יב איכה אשא, לבדי, טרחכם ומשאכם, וריבכם.  יג הבו לכם אנשים חכמים ונבנים, וידעים--לשבטיכם; ואשימם, בראשיכם.  יד ותענו, אתי; ותאמרו, טוב-הדבר אשר-דברת לעשות.  טו ואקח את-ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידעים, ואתן אותם ראשים, עליכם:  שרי אלפים ושרי מאות, ושרי חמשים ושרי עשרת, ושטרים, לשבטיכם.  טז ואצוה, את-שפטיכם, בעת ההוא, לאמר:  שמע בין-אחיכם ושפטתם צדק, בין-איש ובין-אחיו ובין גרו.  יז לא-תכירו פנים במשפט, כקטן כגדל תשמעון--לא תגורו מפני-איש, כי המשפט לאלהים הוא; והדבר אשר יקשה מכם, תקרבון אלי ושמעתיו.  יח ואצוה אתכם, בעת ההוא, את כל-הדברים, אשר תעשון.  יט ונסע מחרב, ונלך את כל-המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי, כאשר צוה יהוה אלהינו, אתנו; ונבא, עד קדש ברנע.  כ ואמר, אלכם:  באתם עד-הר האמרי, אשר-יהוה אלהינו נתן לנו.  כא ראה נתן יהוה אלהיך, לפניך--את-הארץ:  עלה רש, כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך--אל-תירא, ואל-תחת.  כב ותקרבון אלי, כלכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו-לנו את-הארץ; וישבו אתנו, דבר--את-הדרך אשר נעלה-בה, ואת הערים אשר נבא אליהן.  כג וייטב בעיני, הדבר; ואקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבט.  כד ויפנו ויעלו ההרה, ויבאו עד-נחל אשכל; וירגלו, אתה.  כה ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורדו אלינו; וישבו אתנו דבר, ויאמרו, טובה הארץ, אשר-יהוה אלהינו נתן לנו.  כו ולא אביתם, לעלת; ותמרו, את-פי יהוה אלהיכם.  כז ותרגנו באהליכם, ותאמרו, בשנאת יהוה אתנו, הוציאנו מארץ מצרים--לתת אתנו ביד האמרי, להשמידנו.  כח אנה אנחנו עלים, אחינו המסו את-לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו, ערים גדלת ובצורת, בשמים; וגם-בני ענקים, ראינו שם.  כט ואמר, אלכם:  לא-תערצון ולא-תיראון, מהם.  ל יהוה אלהיכם ההלך לפניכם, הוא ילחם לכם:  ככל אשר עשה אתכם, במצרים--לעיניכם.  לא ובמדבר, אשר ראית, אשר נשאך יהוה אלהיך, כאשר ישא-איש את-בנו--בכל-הדרך אשר הלכתם, עד-באכם עד-המקום הזה.  לב ובדבר, הזה--אינכם, מאמינם, ביהוה, אלהיכם.  לג ההלך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום--לחנתכם:  באש לילה, לראתכם בדרך אשר תלכו-בה, ובענן, יומם.  לד וישמע יהוה, את-קול דבריכם; ויקצף, וישבע לאמר.  לה אם-יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה--את, הארץ הטובה, אשר נשבעתי, לתת לאבתיכם.  לו זולתי כלב בן-יפנה, הוא יראנה, ולו-אתן את-הארץ אשר דרך-בה, ולבניו--יען, אשר מלא אחרי יהוה.  לז גם-בי התאנף יהוה, בגללכם לאמר:  גם-אתה, לא-תבא שם.  לח יהושע בן-נון העמד לפניך, הוא יבא שמה; אתו חזק, כי-הוא ינחלנה את-ישראל.  לט וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא-ידעו היום טוב ורע--המה, יבאו שמה; ולהם אתננה, והם יירשוה.  מ ואתם, פנו לכם; וסעו המדברה, דרך ים-סוף.  מא ותענו ותאמרו אלי, חטאנו ליהוה--אנחנו נעלה ונלחמנו, ככל אשר-צונו יהוה אלהינו; ותחגרו, איש את-כלי מלחמתו, ותהינו, לעלת ההרה.  מב ויאמר יהוה אלי, אמר להם לא תעלו ולא-תלחמו--כי אינני, בקרבכם; ולא, תנגפו, לפני, איביכם.  מג ואדבר אליכם, ולא שמעתם; ותמרו את-פי יהוה, ותזדו ותעלו ההרה.  מד ויצא האמרי הישב בהר ההוא, לקראתכם, וירדפו אתכם, כאשר תעשינה הדברים; ויכתו אתכם בשעיר, עד-חרמה.  מה ותשבו ותבכו, לפני יהוה; ולא-שמע יהוה בקלכם, ולא האזין אליכם.  מו ותשבו בקדש, ימים רבים, כימים, אשר ישבתם.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - דברים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד